فتوكربوكسيل زدايي گروهي از α- آريل كربوكسيليک اسيدها با استفاده از كاتاليست منگنز (6، 2 - دي كلروفنيل) پورفيرين كلريد (Mn (TDCPP) Cl) در حضور هيدروژن پراکسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فتوکربوکسيل زدايي گروهي از α- آريل کربوکسيليک اسيدها با استفاده از کاتاليست منگنز (6, 2 - دي کلروفنيل) پورفيرين کلريد (Mn (TDCPP) Cl) در حضور هيدروژن پراکسيد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :8

فتولیز محلول همگن یک گروه از -a آریل کربوکسیلیک اسیدها با استخلاف های گوناگون در حضور هیدروژن پراکسید و با استفاده از کاتالیست منگنز (6, 2 - دی کلروفنیل) پورفیرین کلرید, (Mn (TDCPP) Cl) در تلاش برای شناسایی فراورده های تولید شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه های به دست آمده با استفاده از GC-MS نشان دهنده تبدیل این ترکیبات به مشتق های کربونیلی با بازده های متفاوت می باشد.
کلید واژه: منگنز پورفیرین, α- آریل کربوکسیلیک اسید, فتوکربوکسیل زدایی و ترکیب های کربونیلی

لینک کمکی