بهبود فرايند تهيه خمير کاغذ شيميايي-مکانيکي اکاليپتوس با استفاده از سورفکتانت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهبود فرايند تهيه خمير کاغذ شيميايي-مکانيکي اکاليپتوس با استفاده از سورفکتانت ها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :9

در این پژوهش اثر افزودن سه نوع سورفکتانت غیریونی با نام های تجاری PEG-1000, KELA-2 و KECA-20 در چهار سطح 1%, 2%, 3% و 4% به عنوان افزودنی فرایند خمیرسازی CMP بر ویژگی های خمیر کاغذ CMP به دست آمده از اکالیپتوس کاملدولنسیس, رنگبری اکسایشی خمیر و ویژگی های کاغذ دست ساز مورد بررسی قرار گرفت. خمیر کاغذهای دارای بیشترین بازده و کمترین وازده به دست آمده از سورفکتانت ها به همراه پخت شاهد (بدون سورفکتانت) انتخاب و طی دو مرحله با هیدروژن پراکسید رنگبری شدند. نتیجه های تهیه خمیرکاغذ نشان داد که KECA-20 در سطح کاربرد 1 درصد موجب افزایش بازده خمیرسازی به مقدار 2.5 درصد شد. سورفکتانت KECA-20 در سطح کاربرد 1 درصد و PEG-1000 در سطح کاربرد 4 درصد منجر به افزایش بازده بعد از الک, کاهش مصرف هیدروژن پراکسید در رنگبری, افزایش روشنی و کاهش ماتی و زردی کاغذهای به دست آمده شدند. همچنین کاغذهای به دست آمده از افزودن همه سورفکتانت ها نسبت به کاغذهای شاهد از ویژگی های مقاومتی بهتری برخوردار بودند.
کلید واژه: اکالیپتوس, خمیر کاغذ سازی CMP, سورفکتانت, بازده, ویژگی های نوری, مقاومت ‌های کاغذ

لینک کمکی