تعامل و تقابل حزب کمونيست ايران و جنبش جنگل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعامل و تقابل حزب کمونيست ايران و جنبش جنگل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسکويه

تعداد صفحات :18

ناکامی و عدم تحقق آرمان های مشروطه خواهان در عرصه های اقتصادی, سیاسی و اقتصادی در طی مجالس اول (1285-1287ش), دوم (1288-1290ش) و متعاقب آن کشانیده شدن ناخواسته دولت ایران به جنگ جهانی اول, سبب گسترش جنبش های سیاسی- اجتماعی در برخی از مناطق ایران گردید. جنبش جنگل را می توان وسیع ترین و تاثیرگزارترین جنبش های مزبور قلمداد نمود, اما ترکیب ناهمگون میان نیروهای جنبش جنگل, یکی از موانع رشد و گسترش جنبش در سایر مناطق شد. از سویی, اختلافات گروهی در جنبش جنگل, باعث شکل گیری جناح های تندرو در میان اعضای کمونیست و مذهبی گشت و اقدامات هر یک از جناح ها, با وجود تمامی وساطت های اعضای میانه رو در هر دو گروه, دگرگونی های شدیدی در تحولات جنبش جنگل به وجود آورد که موجب بروز تضاد آشتی ناپذیری میان انقلابیون شد که زوال و نابودی این حرکت انقلابی را به همراه داشت.مقاله حاضر بر آن است که ضمن بررسی مناسبات میان جناح های جنگل, روند پیدایش اختلافات میان جناح های یادشده را مورد نقد و مداقه قرار دهد.
کلید واژه: جنبش جنگل, حزب کمونیست ایران, جمهوری سوسیالیستی شورایی ایران, کودتای سرخ

لینک کمکی