بررسي تنوع درون گونه اي گياه Artemisia incana (L.) Druce در استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تنوع درون گونه اي گياه Artemisia incana (L.) Druce در استان آذربايجان شرقي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سلول و بافت

تعداد صفحات :16

هدف: با توجه به اهمیت جنس Artemisia از جنبه اقتصادی, دارویی, خوراکی و زینتی, این بررسی به منظور تعیین و تشخیص تنوع درون گونه ای در جمعیت های گونه Artemisia incana در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.مواد و روش ها: برای بررسی تنوع درون گونه ای گونه A. incana در استان آذربایجان شرقی از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.) استفاده شد. بر اساس این روش, از بین زیستگاه های مورد بررسی, شش زیستگاه ویژه برای این گیاه تعیین و داده های فلوریستیک - اکولوژیک به همراه بذر جمعیت های این گونه از هر زیستگاه جمع آوری گردید. پروتئین های ذخیره ای بذر استخراج و با روش الکتروفورز مطالعه شد.نتایج: در بررسی زیستگاه های ویژه, 54 گونه گیاهی برای A. incana به عنوان گونه های همباش شناسایی شدند. نتایج حاصل از آنالیز داده های فلوریستیک منجر به تشخیص 4 گروه متمایز شد که نشان دهنده وجود تنوع درون گونه ای در این گیاه است. آنالیز داده های اکولوژیک نیز 4 گروه فوق را تایید نمود. الگوی الکتروفورزی پروتئین های ذخیره بذر در همه جمعیت ها مورد بررسی قرار گرفت و 3 گروه پروتئینی کاملا بارز برای جمعیت های مورد بررسی به دست آمد.نتیجه گیری: در بررسی الگوی الکتروفورزی, وجود تفاوت در تعداد و نوع باندهای پروتئینی در جمعیت های مورد بررسی نشان دهنده وجود تنوع درون گونه ای در گونه A. incana است. بنابراین در گونه مورد بررسی, گروه های جمعیتی معرفی شده با مارکر فلوریستیکی, توسط مارکرهای اکولوژیکی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر نیز تایید گردید که نشان می دهد گروه بندی فلوریستیکی می تواند به عنوان یک روش کم هزینه و کارآمد برای بررسی تنوع زیستی به کار رود.
کلید واژه: الکتروفورز, درمنه, تنوع درون گونه ای, زیستگاه ویژه

لینک کمکی