اثر تنش سرما بر صفات تشريحي و مورفولوژي در دو رقم مقاوم و حساس برنج در مرحله جوانه زني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر تنش سرما بر صفات تشريحي و مورفولوژي در دو رقم مقاوم و حساس برنج در مرحله جوانه زني :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سلول و بافت

تعداد صفحات :13

هدف: تنش های محیطی به ویژه تنش سرما بر روی ویژگی های مورفولوژی, آناتومی و فیزیولوژی گیاهان تاثیر می گذارند. برنج, گیاه حساس به سرما می باشد که محصول آن تحت این تنش تا حد زیادی کاهش می یابد. با توجه به اهمیت برنج, شناخت ارقام متحمل و مکانیسم دفاعی آنها در مقابل دمای پایین ضروری می رسد.مواد و روش ها: در این پژوهش تاثیر سرما بر صفات تشریحی و مورفولوژی دو رقم مقاوم (اوندا) و حساس (نعمت) برنج (Oryza sativa) در مرحله جوانه زنی به مدت 8 روز تحت دماهای پایین (15 و 10 درجه سانتی گراد) و شاهد (25 درجه سانتی گراد) بررسی شد.نتایج: نتایج نشان داد که طول و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه هر دو رقم نعمت و اوندا تحت تنش نسبت به شاهد کاهش پیدا کرده, بطوری که در رقم نعمت در دماهای 15 و 10 درجه سانتی گراد, وزن خشک ساقه چه و ریشه چه به ترتیب با 66, 75, 66.5 و 81 درصد کاهش و طول ساقه چه و ریشه چه با 61, 69, 47 و 72 درصد کاهش نسبت به شاهد نشان داد. این تغییرات در رقم نعمت در مقایسه با رقم اوندا با کاهش بیشتری همراه بود. بررسی صفات تشریحی نیز نشان داد که در هر دو رقم تحت تاثیر تنش سرما با تغییراتی همراه بود که مهمترین این تغییرات شامل افزایش ضخامت لایه های چوب پنبه ای و کاهش میزان حفرات آئرانشیم که با سلول های پارانشیم پر شده بود, می باشد.نتیجه گیری: تغییرات بوجود آمده در جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش دمای پایین بود که رقم اوندا از مکانیسم دفاعی بهتری نسبت به رقم نعمت برخوردار بود.
کلید واژه: برنج, تنش سرما, آناتومی, آئرانشیم

لینک کمکی