مهار رشد و القاي آپوپتوزيس توسط متابوليت هاي محلول در اتر باکتري Streptomyces sp. ABRIINW 111 در سلول هاي K562 لوسمي ميلوييدي انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مهار رشد و القاي آپوپتوزيس توسط متابوليت هاي محلول در اتر باکتري Streptomyces sp. ABRIINW 111 در سلول هاي K562 لوسمي ميلوييدي انسان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سلول و بافت

تعداد صفحات :13

هدف: از آنجایی که القای آپوپتوزیس در سلول های سرطانی یکی از روش های مناسب برای درمان سرطان بوده و یافتن ترکیبات ضدسرطان جدید به ویژه ترکیبات القا کننده آپوپتوزیس اولویت تحقیقاتی محسوب می گردد, لذا در این مطالعه متابولیت های محلول در اتر باکتری بومی ایران به نام Streptomyces sp. ABRIINW 111 جداسازی و اثرات ضدسرطانی متابولیت ها با استفاده از رده سلولی K562 لوسمی میلوییدی مزمن مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: سلول های K562 با غلظت های مختلف متابولیت های محلول در اتر و برای مدت زمان 12 تا 72 ساعت تیمار شد. از آزمون دفع رنگ تریپان بلو و آزمون قطعه قطعه شدن DNA به ترتیب برای بررسی مهار رشد و وقوع آپوپتوزیس استفاده شد.نتایج: متابولیت های محلول در اتر باعث مهار رشد وابسته به غلظت و زمان در سلول های K562 گردید, بطوری که میزان 24 IC50 و 48 ساعت به ترتیب برابر 1000 و 400 نانوگرم بر میلی لیتر بود. به علاوه, این متابولیت ها باعث کاهش معنی دار (P<0.05) در زیستایی سلول های K562 شد. نتایج حاصل از مشاهدات میکروسکوپ نوری و آزمون قطعه قطعه شدن DNA حاکی از القای آپوپتوزیس در سلول های K562 بود.نتیجه گیری: به طور کلی, با توجه به نقایص به وجود آمده در فرآیند آپوپتوزیس در سلول های سرطانی و نیز وجود مقاومت دارویی در این سلول ها, شناسایی ترکیبات جدید القا کننده آپوپتوزیس همانند متابولیت های محلول در اتر می تواند برای مطالعات بیشتر در زمینه درمان سرطان کمک کننده باشد.
کلید واژه: آپوپتوزیس, استرپتومایسس, فرآورده های طبیعی, لوسمی میلوییدی مزمن

لینک کمکی