بررسي مقايسه اي اثر عصاره گياه يونجه پا کلاغي (.Lotus corniculatus L) و کرم فني توئين 1 درصد بر التيام زخم پوست رت: مطالعه مورفومتريک و هيستوپاتولوژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي اثر عصاره گياه يونجه پا کلاغي (.Lotus corniculatus L) و کرم فني توئين 1 درصد بر التيام زخم پوست رت: مطالعه مورفومتريک و هيستوپاتولوژيک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سلول و بافت

تعداد صفحات :14

هدف: هدف از این مطالعه بررسی التیام زخم پوستی پس از مصرف موضعی عصاره بخش های هوایی گیاه یونجه پا کلاغی در مقایسه با پماد فنی توئین در رت بود.مواد و روش ها: پس از القای بیهوشی در 80 سر موش صحرایی نر, زخمی مستطیل شکل در پشت هر کدام از آنها ایجاد شد. التیام زخم در 8 گروه شامل: کنترل (A), کرم فنی توئین 1 درصد (B), پماد عصاره 10 درصد (C), پماد عصاره 20 درصد (D), پماد عصاره 40 درصد (E), کرم فنی توئین 1درصد + پماد عصاره 10 درصد (F), کرم فنی توئین 1 درصد + پماد عصاره 20 درصد (G) و کرم فنی توئین 1 درصد + پماد عصاره 40 درصد (H) بررسی گردید. درمان و اندازه گیری زخم ها با آنالیز تصاویر دیجیتالی به مدت 21 روز صورت پذیرفت. جهت مطالعات میکروسکوپی در روزهای 3, 7, 14 و 21 از محل ترمیم نمونه برداری شد. التیام زخم برای همه گروه های تحت تیمار مشخص گردید. داده ها با نرم افزار SPSS18 آنالیز شدند.نتایج: متوسط سطح زخم التیام یافته در گروه های E و H از متوسط سطح زخم سایر گروه ها کمتر بود (P<0.01). همچنین بر اساس نتایج هیستوپاتولوژیکی برآیند کلی التیام زخم گروه های E و H بهتر از سایر گروه ها بود.نتیجه گیری: با توجه به اثرات ضدالتهابی, ضدمیکروبی و ترمیمی عصاره گیاه یونجه پا کلاغی در مقایسه با داروی فنی توئین 1 درصد می توان اذعان نمود که ترکیبات موجود در گیاه عامل موثرتری در التیام زخم های جلدی تمام ضخامت می باشند.
کلید واژه: التیام زخم, عصاره گیاه یونجه پا کلاغی, فنی توئین, پوست, موش صحرایی

لینک کمکی