مطالعه بافت شناسي و فراساختمان بافت غضروف باله پشتي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه بافت شناسي و فراساختمان بافت غضروف باله پشتي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سلول و بافت

تعداد صفحات :12

هدف: با توجه به اینکه بررسی جامعی مرتبط با مطالعات بافت شناسی غضروف ماهیان خاویاری به ویژه تاس ماهی ایرانی صورت نگرفته است و به دلیل بومی بودن این گونه با ارزش در سواحل جنوبی دریای خزر, در این تحقیق ساختار میکروسکوپیک نوری و الکترونی بافت غضروف باله پشتی تهیه گردید تا امکان بهره مندی از آن در سایر مطالعات تخصصی مرتبط فراهم گردد.مواد و روش ها: مراحل معمول تهیه مقاطع بافت شناسی بر روی نمونه ها انجام گرفته و از قالب های پارافینی برش های شش میکرون تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین روی آنها انجام گرفت. برای مطالعه میکروسکوپ الکترونی, نمونه ها پس از ثبوت اولیه و ثانویه و آبگیری, در داخل رزین آغشته گردیدند. پس از تهیه برش های فوق نازک 50 نانومتر در داخل یورانیل استات رنگ آمیزی گردیدند.نتایج: در مطالعه میکروسکوپ نوری مشخص گردید که این بافت از پری کوندریوم, کندروبلاست و کندروسیت تشکیل شده است و تعداد قابل توجهی از سلول های بالغ آنها به صورت هم منشا و دارای لاکونای مشترک دیده شدند. در مطالعات فراساختاری کندروبلاست ها دارای تجمع ارگانل های داخل سلولی بیشتری نسبت به کندروسیت ها بوده و این تجمع در سنین بالاتر چشمگیرتر بود ولی در همه سنین بافت غضروف دارای غشای ناصاف و مضرس بود.نتیجه گیری: بر اساس مطالعه انجام شده بافت غضروف باله پشتی از نظر ساختار میکروسکوپ نوری و الکترونی شباهت نزدیک به بافت غضروف باله پشتی در سایر گونه ها را داشته اما تفاوت جزئی مشاهده گردید که قابل گزارش می باشد.
کلید واژه: بافت شناسی, بافت غضروف, باله پشتی, تاس ماهی ایرانی

لینک کمکی