مطالعه اسپرماتوژنز و بافت شناسي بيضه گونه اي مارمولک Laudakia (Stellio caucasicus: Agamidae) caucasia در منطقه ده غيبي مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه اسپرماتوژنز و بافت شناسي بيضه گونه اي مارمولک Laudakia (Stellio caucasicus: Agamidae) caucasia در منطقه ده غيبي مشهد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سلول و بافت

تعداد صفحات :12

هدف: مارمولک ها یکی از متنوع ترین گروه های موفق مهره داران ساکن بیابان های گرم دنیا هستند که مطالعه نحوه تولید مثل و گامتوژنز آنها کانون توجه زیست شناسان می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است و در آن به بررسی روند اسپرماتوژنز و تعیین آستانه تولید اسپرم, طی سه ماهه فصل بهار پرداخته شد. در اواخر هر ماه از فصل بهار, تعداد 10 عدد مارمولک Laudakia caucasia جمع آوری شدند. پس از شناسایی و بررسی های ریخت شناسی, بیضه ها از بدن حیوان خارج و برای انجام مطالعات بافت شناسی میکروسکوپ نوری آماده شدند. داده های کمی حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری ANOVA و Kruskal-Wallis در سطحP<0.05 تحلیل شد.نتایج: یافته های حاصل نشان داد که فرآیند اسپرماتوژنز در این مارمولک از اوایل ماه فروردین آغاز و به تدریج که هوا گرم می شود, فعال تر می گردد, به طوریکه در اواخر ماه خرداد اوج اسپرماتوژنز و تولید اسپرماتوزوآ بالغ مشاهده شد.نتیجه گیری: مطابق مشاهدات بافت شناسی, روند اسپرماتوژنز در مارمولک Laudakia caucasia از اوایل بهار وارد فاز فعال می شود و این روند تا اواخر بهار ادامه دارد. اوج تولید اسپرم در ماه خرداد می باشد.
کلید واژه: تولید مثل, اسپرماتوژنز, بیضه, مارمولک, Laudakia Caucasia

لینک کمکی