تغييرات پروتئيني گياه تراريخت توتون .Nicotiana tabacum L حامل Ri T-DNA در پاسخ به تيمار جيبرلين در مقايسه با شاهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تغييرات پروتئيني گياه تراريخت توتون .Nicotiana tabacum L حامل Ri T-DNA در پاسخ به تيمار جيبرلين در مقايسه با شاهد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سلول و بافت

تعداد صفحات :12

هدف: تنظیم کنندگان رشد گیاهی می توانند تغییراتی در فرآیندهای فیزیولوژیک اعمال نمایند. هدف از این مطالعه, بررسی تاثیر جیبرلین (GA3) بر پروتئین های محلول و الگوی الکتروفورزی پروتئین های ریشه و برگ گیاهان تراریخت حامل Ri T-DNA دارای ساقه کوتاه توتون در مقایسه با شاهد می باشد.مواد و روش ها: ابتدا تراریخت بودن گیاه توتون (Nicotiana tabacum L.) رقم Wisconsin با روش PCR مورد تایید قرارگرفت. سپس گیاهان غیرتراریخت و تراریخت به مدت 4 هفته درون محیط کشت MS حاوی GA3 با غلظت های 0, 0.2 و 0.4 میلی گرم در لیتر در شرایط درون شیشه کشت داده شدند. پروتئین محلول کل ریشه و برگ گیاهان تراریخت و غیرتراریخت تحت تیمار GA3 استخراج و اندازه گیری شد. همچنین الگوی الکتروفورزی پروتئین های ریشه و برگ این گیاهان با روش SDS-PAGE بررسی گردید.نتایج: تراریخت بودن گیاهان مورد آزمایش با استفاده از پرایمر ژن آنزیم بتاگلوکورونیداز (GUS) اثبات گردید. بررسی پروتئینی ریشه و برگ گیاهان غیرتراریخت و تراریخت تیمار شده با غلظت های مختلف جیبرلین نشان داد که تیمار خارجی تاثیر معنی داری در افزایش پروتئین های محلول کل ریشه و برگ گیاهان غیرتراریخت و تراریخت دارد. همچنین جیبرلین موجب افزایش بیان باندهای پروتئینی در الگوی الکتروفورزی پروتئین ها گردید.نتیجه گیری: تصور می شود جیبرلین خارجی, بیوسنتز پروتئین در ریشه و برگ ها را از طریق تاثیر بر فرآیندهای نسخه برداری و ترجمه القا می کند. جیبرلین همچنین از فعالیت آنزیم های تجزیه کننده پروتئین ممانعت می نماید.
کلید واژه: الگوی پروتئینی, توتون, تراریخت, جیبرلین

لینک کمکی