کمينه کردن توليد آنتروپي در يک تير تحت بارگذاري ترکيبي محوري-خمشي و متناوب در تئوري ترموالاستيسيته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کمينه کردن توليد آنتروپي در يک تير تحت بارگذاري ترکيبي محوري-خمشي و متناوب در تئوري ترموالاستيسيته :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه پژوهشي مهندسي مکانيک ايران (فارسي)

تعداد صفحات :32

در این مقاله از روش کمینه کردن تولید آنتروپی (EGM) در بارگذاریهای ترکیبی محوری و خمشی و بارگذاری متناوب یک تیر همگن با ضخامت 2h و طول 2L استفاده شده است. این تیر در دمای یکنواخت اولیه وتحت شرایط مرزی و شرایط اولیه مختلف قراردارد. پایین بودن بارگذاری و یا بالا بودن ضریب هدایت گرمایی ,پارامتر موثر در کاهش تولید آنتروپی می باشد همچنین در بارگذاری ترکیبی متناوب نشان می دهیم که به ازای بارگذاری خاصی, میزان تولید آنتروپی ماکزیمم می شود که جهت کمینه کردن آن بایستی بارگذاری کوچکتر و یا بزرگتر از مقدار ماکزیمم باشد. در این پژوهش نقش پارامترهای هندسی h و L را در کمینه کردن تولید آنتروپی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: کمینه کردن تولید آنتروپی, ترموالاستیسیته, بارگذاری ترکیبی, بارگذاری متناوب, مکانیک جامدات

لینک کمکی