تحليل فرکانسي و تشخيص موقعيت و عمق ترک در شفت هاي دوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل فرکانسي و تشخيص موقعيت و عمق ترک در شفت هاي دوار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه پژوهشي مهندسي مکانيک ايران (فارسي)

تعداد صفحات :35

در این مقاله روشی غیر مخرب جهت تعیین فرکانس و تشخیص موقعیت و عمق ترک در شفت های دوار, با استفاده از روش ماتریس انتقال و بر اساس تئوری تیر تیموشنکو ارائه شده است. در شفت های دوار ترک دار, ترک ها می توانند تحت زوایای مختلفی نسبت به یکدیگر قرار گیرند. وجود ترک در شفت ها, انعطاف پذیری محلی را تغییر داده و کاهش فرکانس طبیعی را به دنبال خواهد داشت. نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی با استفاده از روش ذکر شده, برای شفت های دواری با شرایط مرزی مختلف, شکل های هندسی و تعداد ترک های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و به کمک این تحلیل های فرکانسی, موقعیت ترک به دست آمده است. مزیت روش پیشنهادی برای تشخیص موقعیت ترک در این است که تنها با استفاده از داده های فرکانسی شفت ترک دار می توان موقعیت ترک های احتمالی در سیستم را تعیین کرد. همچنین, برای حالتی که شفت دوار فقط دارای یک ترک باشد, روشی جهت تخمین عمق ترک شرح داده شده است. به منظور تایید نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی به روش ماتریس انتقال, این نتایج با داده های حاصل از پژوهش های تجربی مقایسه شده است که توافق بین پاسخ ها نشان دهنده صحت روش به کار برده شده می باشد
کلید واژه: شفت ترک دار, تحلیل فرکانسی, روش ماتریس انتقال, شفت اورهنگ

لینک کمکی