تجربيات زنان نسبت به حاملگي ناخواسته: يک مطالعه کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تجربيات زنان نسبت به حاملگي ناخواسته: يک مطالعه کيفي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :16

زمینه: علی رغم پوشش وسیع تنظیم خانواده, حاملگی ناخواسته یکی از مشکلات شایع در کشور می باشد. هدف از این مطالعه, بررسی تجربیات زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شاهرود از پدیده حاملگی ناخواسته بود.روش ها: این مطالعه, از نوع کیفی است. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف و به روش مصاحبه متمرکز گروهی و فردی و بر اساس پرسش های نیمه ساختارمند صورت گرفت. 5 مصاحبه گروهی با 23 زن باردار در سه ماهه سوم بارداری و 4 مصاحبه فردی با زنانی که سابقه سقط عمد داشتند, انجام شد. از تحلیل محتوا, جهت تجزیه و تحلیل این بررسی استفاده شد.یافته ها:نتایج در چهار طبقه علل ناخواسته دانستن بارداری, علل بروز بارداری ناخواسته, واکنش اطرافیان و روند پذیرش بارداری ناخواسته دسته بندی شدند. عدم برنامه ریزی در امور به دلیل عدم آمادگی فیزیکی, روحی روانی و اقتصادی برای بارداری و اعتقاد به کافی بودن دو بچه از علل ناخواسته دانستن بارداری بود. روند پذیرش بارداری ناخواسته شامل عدم پذیرش بارداری, تلاش برای سقط جنین, پذیرش جنین و احساسات منفی نسبت به افکار مربوط به سقط بود. همسر و مادر نقش مهمی در تصمیم به ادامه بارداری داشتند.نتیجه گیری: زنان با بارداری ناخواسته دچار فشارهای روحی و روانی شدید در بارداری هستند. ضروری است مراقبین بهداشتی به این زنان و همسرانشان در گذر از این دوره بحرانی کمک کنند.
کلید واژه: حاملگی, ناخواسته, برنامه ریزی نشده, تجربه, تحقیق کیفی

لینک کمکی