بررسي توزيع فراواني ناقلين بيني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيماران همودياليزي شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي توزيع فراواني ناقلين بيني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيماران همودياليزي شهر کرمانشاه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم متی سیلین (MRSA) به واسطه نقشی که در گسترش عفونت های بیمارستانی و افزایش هزینه های درمانی دارند همواره مدنظر بوده اند. این ایزوله ها علاوه بر بتالاکتام ها, اغلب به سایر داروها نیز مقاوم اند. آگاهی از فراوانی ناقلین و طیف حساسیت دارویی ایزوله ها در انتخاب روش های کنترل و درمان موثرتر مفید خواهد بود.روش ها: از بخش قدامی بینی 160 بیمار همودیالیزی بیمارستان امام رضا نمونه گیری شد. پس از تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس, میزان حساسیت آن ها نسبت به 11 آنتی بیوتیک مختلف به روش کیربای بایر و اگزاسیلین با استرپ تعیین شد.MIC ایزوله های MRSA به روش میکرودایلوشن اندازه گیری شد.یافته ها: 28.13 درصد بیماران, حامل استافیلوکوکوس اورئوس در بینی بودند و 31 درصد از این ایزوله ها از نوع MRSA بود. بیشترین مقاومت نسبت به پنی سیلین (96%) و کم ترین مقاومت به ونکومایسین (0%) تعیین شد. فراوانی مقاومت به آزیترومایسین, سیپروفلوکساسین, کلوگزاسیلین, داکسی سایکلین, جنتامیسین و کوتریموکسازول, 29- 20 درصد و نسبت به کلرامفینکل, کلیندامایسین و ریفامپین کم تر از 10 درصد بود. 86 درصد از ایزوله های MRSA نیز MDR تشخیص داده شدند.MIC اگزاسیلین برای تمامی ایزوله های MRSA بیش از 64 میکروگرم بر میلی لیتر بود.نتیجه گیری: الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های MRSA و MSSA کاملا متفاوت از یکدیگر است به طوری که ایزوله های MSSA برخلاف MRSA نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها حساسند. پنی سیلین, داروی کاملا بی اثر و ونکومایسین, کماکان به عنوان موثرترین آنتی بیوتیک در میان داروهای مورد بررسی شناخته شد.
کلید واژه: استافیلوکوکوس اورئوس, MRSA, ناقل بینی, همودیالیز, مقاومت آنتی بیوتیکی

لینک کمکی