پاسخ ايمني به واکسن هپاتيت B در کودکان 7- 6 ساله واکسينه شده در بدو تولد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاسخ ايمني به واکسن هپاتيت B در کودکان 7- 6 ساله واکسينه شده در بدو تولد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :5

زمینه: واکسیناسیون بر علیه هپاتیت که موجب پیشگیری از هپاتو سلولر کارسینوما و هپاتیت مزمن می گردد در 90 درصد افراد, موجب ایجاد پاسخ ایمنی می شود و درجات این پاسخ با فاکتورهای مختلفی ارتباط دارد. این پژوهش به منظور ارزیابی این پاسخ ایمنی در کودکان 7- 6 سال شهر کرمانشاه که به طور روتین در بدو تولد, واکسینه شده بودند طراحی شد.روش ها: در مطالعه ای توصیفی-مقطعی در سال 1386, تعداد 196 کودک 7- 6 ساله که طبق برنامه کشوری در بدو تولد, دو ماهگی و شش ماهگی, علیه هپاتیت B واکسینه شده بودند به روش خوشه ای انتخاب شدند و آزمایش HBS-Antibody به روش ELISA روی نمونه سرمی آن ها انجام شد. نتایج بر حسب سن, جنس, وزن و توده بدنی مورد بررسی آماری قرار گرفتند.یافته ها: از196 کودک مورد مطالعه, تست مثبت سرمی در مجموع 69.3 درصد بود. میزان ایمنی حاصل در دختران 71.4 و در پسران 67.3 درصد بود که تفاوت آماری معناداری نداشتند. وزن بر اساس BMI ((body mass index نیز تاثیری روی مثبت بودن آنتی بادی نداشت.نتیجه گیری: در این مطالعه, میزان پاسخ آنتی بادی بر علیه HBS-Antibody کم تر از مطالعات مشابه بود. پیشنهاد می شود مطالعات مشابهی برای ارزیابی علت آن و بررسی پاسخ واکسن, بلافاصله پس از انجام واکسیناسیون انجام گیرد.
کلید واژه: واکسیناسیون, هپاتیت B, کودکان

لینک کمکی