شيوع ديابت در بيماران مبتلا به عفونت HIV و HCV در استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شيوع ديابت در بيماران مبتلا به عفونت HIV و HCV در استان کرمانشاه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :10

زمینه: در کنار عوامل متعدد عوامل مستعدکننده بروز دیابت نوع دو, هپاتیت مزمن C, عفونت همزمان HIV و HCV و مصرف داروهای آنتی رتروویرال, به خصوص رژیم های حاوی مهارکننده پروتئاز نیز ممکن است زمینه ساز بروز دیابت باشند.مطالعه با هدف تعیین شیوع دیابت در بیماران مبتلا به عفونت HIV و HCV انجام شد.روش ها: در این بررسی توصیفی تحلیلی (مقطعی) به روش آسان و در دسترس, اطلاعات موجود در پرونده بالینی 150 بیمار HCV مثبت, 50 بیمار HIV مثبت و 90 بیمار مبتلا به عفونت همزمان HIV/HCV تحت پوشش کلینیک های تخصصی هپاتیت و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال 1387 جمع آوری گردید. بیمارانی که در دو نوبت, قند خون ناشتای FBS بیشتر یا مساوی 126 و یا قند خون راندوم BS بیشتر یا مساوی 200 داشتند دیابتیک در نظر گرفته شدند. اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مربع کای و فیشر تحلیل شد.یافته ها: شیوع دیابت در بیماران مبتلا به عفونت2.7 HCV , در بیماران مبتلا به عفونت 4 HIV و در بیماران مبتلا به عفونت همزمان 2.2 HIV/HCV درصد بود. هیچ یک از متغیرهای سن, جنس, سطح آنزیم های کبدی, مصرف تزریقی مواد مخدر, CD4, درمان آنتی رتروویرال و اینترفرون عامل خطرساز دیابت نبودند.نتیجه گیری: به نظر نمی رسد هپاتیت C زمینه ساز بروز دیابت باشد.ممکن است عواملی مانند اختلاف در میانگین سنی و اندکس توده بدنی (BMI) دلیل کم تر بودن بروز دیابت در این بیماران در مقایسه با جمعیت کرمانشاه باشد. همچنین ابتلا به عفونت HIV و عفونت همزمان HIV/HCV و دریافت داروهای آنتی رتروویرال هم با افزایش خطر بروز دیابت همراه نبود.
کلید واژه: HIV, HCV, دیابت, کرمانشاه

لینک کمکی