ارتباط بين هوش معنوي، سخت رويي و سلامت عمومي در بين پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين هوش معنوي, سخت رويي و سلامت عمومي در بين پرستاران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: یکی از مشاغل پرتنشی که بر سلامت عمومی افراد تاثیر می گذارد حرفه پرستاری است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين هوش معنوي, سخت رويي و سلامت عمومي در بين پرستاران بیمارستان های دولتی شهر بوشهر در سال 1388 انجام شد.روش ها: واحدهای پ‍ژوهش در این تحقیق توصیفی - مقطعی, تعداد 125 نفر از کارشناسان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش معنوی, سخت رویی و سلامت عمومی و مشخصات جمعیت شناختی جمع آوری شده و با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون, آزمون t-test, تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و توکی با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تحلیل شدند.یافته ها: بین هوش معنوی و سخت رویی (P<0.005), هوش معنوی و سلامت عمومی (P<0.005) و سخت رویی و سلامت عمومی (P<0.001) رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. از بین مشخصات جمعیت شناختی (سن, جنس, بخش محل کار, وضعیت تاهل, سال های خدمت در شغل پرستاری و نوع مدرک تحصیلی), تنها بخش محل کار با مولفه سوم هوش معنوی یعنی شکیبایی, رابطه معنادار و مثبتی داشت (P<0.005).نتیجه گیری: ارتقا هوش معنوی و تقویت ویژگی شخصیتی سخت رویی می تواند به افزایش سلامت عمومی پرستاران کمک کند.
کلید واژه: هوش معنوی, سخت رویی, سلامت عمومی, پرستاران

لینک کمکی