رابطه سبک دلبستگي مادران و اضطراب مدرسه دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني دوره راهنمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه سبک دلبستگي مادران و اضطراب مدرسه دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني دوره راهنمايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :10

زمینه: یکی از اضطراب های دوران کودکی, اضطراب مدرسه می باشد. در نظریه دلبستگی اضطراب کودک و اختلال های ناشی از آن مبتنی بر اختلال های دلبستگی تعریف می شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک دلبستگی مادر و اضطراب مدرسه دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی آن ها انجام شد.روش ها: این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از تمام شماری 127 دانش آموز پسر عقب مانده ذهنی دوره راهنمایی شهر شیراز در هر سه پایه اول, دوم و سوم که در سال تحصیلی 88-1387 به تحصیل اشتغال داشتند, به همراه مادران آن ها به دست آمد. برای جمع آوری داده های مربوط به سبک دلبستگی مادر از پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAS) (1987) و داده های مربوط به اضطراب مدرسه دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی به وسیله آزمون اضطراب مدرسه (SAS-TR) استفاده شد. در این مطالعه از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن استفاده شد.یافته ها: اضطراب مدرسه دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی با سبک دلبستگی ایمن در مادران, ارتباط منفی معنادار (P<0.001) و با سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) در مادران, ارتباط مثبت معنادار داست (به ترتیب P=0.031 و P<0.002).نتیجه گیری: سبک دلبستگی مادران بر روی اضطراب مدرسه فرزندان پسر عقب مانده ذهنی آن ها تاثیرگذار است.
کلید واژه: سبک دلبستگی, اضطراب مدرسه, عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر

لینک کمکی