تاويل معماري پسامدرن از منظر نشانه شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاويل معماري پسامدرن از منظر نشانه شناسي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هويت شهر

تعداد صفحات :18

معماری در بازآمدهای زیباشناختی جهان امروز, محصولات متفاوتی را از خود به ارمغان نهاده و زمینه ساز قرائت هایی نوین شده است. خوانش های پسین متن معماری, واگشای اندیشه های متغیر پسامدرن بوده است. در این بسامد معماری, همواره با دو عنصر فرم و محتوا معنا می یابد. از دیرباز, همواره تفکیک این دو, سهل و ممتنع می نمود ولی با توجه به خوانش های مطرح شده در اندیشه معاصر می توان به نشانه شناسی به عنوان ابزاری مهم در دسته بندی برداشت های به دست آمده و معناسازی از لایه های درونی معماری, استناد نمود. نشانه شناسی با دریافت رمزگان زیباشناختی, اجتماعی و فرهنگی هر طرح, مفاهیم مستتر در آن را بازشناخته و ایده های برآمده از رمزگان معماری را هدایت کرده و لایه های درونی و پنهان طرح را تاویل و مکشوف می گرداند. لذا با روش تحلیلی-توصیفی و از منظر نشانه شناختی معماری پسامدرن مورد تاویل قرار گرفت.
کلید واژه: نشانه شناسی معماری, پسامدرن, تاویل, متن, خوانش

لینک کمکی