بررسي رابطه بين ميزان کدورت، کيفيت ميکروبي و غلظت کلر باقيمانده در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان کاشان در سال 1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين ميزان کدورت, کيفيت ميکروبي و غلظت کلر باقيمانده در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان کاشان در سال 1387 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: بسیاری از مردم کیفیت آب را تنها با ویژگی های ظاهری مثل شفافیت و پایین بودن کدورت آن ارزیابی می کنند, در صورتی که ممکن است آب از نظر ظاهری بسیار مناسب بوده ولی از نظر کیفیت میکروبی و شیمیایی نامناسب باشد. به دلیل تاثیر کدورت بر روی غلظت کلر باقیمانده و راندمان گندزدایی, این تحقیق برای پی بردن به رابطه بین این سه پارامتر انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی کیفیت آب آشامیدنی 57 روستای شهرستان کاشان در سال1387 انجام گرفت. کل تعداد نمونه ها 171 نمونه بود که در سه مرحله و هر مرحله یک نمونه برداشت گردید و بر روی آنها سنجش میزان کدورت, غلظت کلر باقیمانده و تعیین HPC ((Heterotrophic Plate Count انجام گرفت.نتایج: میزان HPC, کلر باقیمانده و کدورت به ترتیب در 86, 22.8 و 75.4 درصد آب روستاها در هر سه مرحله, مطلوب و در 12.3, 29.8 و صفر درصد آب روستاها در هر سه مرحله نامطلوب بود. همچنین, در روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی در 95 درصد و در روستاهای غیر تحت پوشش در 64.7 درصد روستاها میزان HPC در حد مطلوب قرار داشت.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنی داری بین غلظت کلر باقیمانده و میزان HPC آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان طی سال 1387 وجود داشته, ولیدر مورد غلظت کلر باقیمانده-کدورت و HPC -کدورت رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین, نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در تامین آب آشامیدنی مطلوب در روستاها بسیار قابل ملاحظه می باشد.
کلید واژه: آب آشامیدنی, کنترل کیفیت, مناطق روستایی, کلر باقیمانده, کدورت

لینک کمکی