ارزش سيتولوژي و بيوپسي بسته پلور در مقايسه با روش هاي جراحي در تشخيص بدخيمي پلور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزش سيتولوژي و بيوپسي بسته پلور در مقايسه با روش هاي جراحي در تشخيص بدخيمي پلور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: با توجه به شیوع تجمع مایع در فضای پلور در انواع سرطان ها و اهمیت تشخیص آن, این تحقیق با هدف مقایسه ارزش سیتولوژی و بیوپسی بسته پلور در مقایسه با روش های بیوپسی جراحی در رسیدن به تشخیص بدخیمی پلور انجام گرفته است.مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی, بیماران مبتلا به افیوژن اگزوداتیو پلور که در طول 18 ماه به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران مراجعه نمودند, برای تعیین ارزش تشخیصی سیتولوژی مایع پلور و بیوپسی بسته سوزنی در مقایسه با بیوپسی به روش های جراحی در موارد بدخیمی پلور وارد مطالعه شده و تحت بررسی و پیگیری 6 ماهه تا به دست آوردن تشخیص نهایی قرار گرفتند.نتایج: در مجموع, 318 بیمار شامل 218 مرد و 100 زن وارد مطالعه شدند. سن بیماران بین 15 تا 85 سال بوده و میانگین سنی آنها 59 بود. در این مطالعه حساسیت سیتولوژی مایع پلور در تشخیص بدخیمی, 32.4 درصد و ارزش اخباری منفی آن 65.6 درصد بوده و برای بیوپسی بسته پلور به ترتیب 65.9 و 63.2 درصد و نیز برای بیوپسی به روش های جراحی به ترتیب 87.8 و 80 درصد بود.نتیجه گیری: ترکیب دو روش سیتولوژی و بیوپسی بسته در بدخیمی های پلور در 80 درصد موارد تشخیصی بوده و بنابراین روش های فوق با توجه به سادگی, و در دسترس و ارزان بودن از ارزش تشخیصی قابل قبولی در مقایسه با روش های بیوپسی جراحی برخوردار می باشند.
کلید واژه: بیوپسی, سیتولوژی, ارزش تشخیصی, افیوژن بدخیم پلور

لینک کمکی