بررسي اثر بخشي آموزش کارگاهي بر ميزان اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر بخشي آموزش کارگاهي بر ميزان اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: اعتماد به نفس یک احساس ظریف و دقیق است که در بهداشت جسمی و روانی افراد بسیار موثر بوده و به عنوان یکی از زمینه های آسیب پذیری نسبت به افسردگی مد نظر قرار می گیرد.هدف از این مطالعه ارتقا اعتماد به نفس دانشجویان با استفاده از کارگاه آموزشی است.مواد و روش ها: در پژوهش حاضر که یک مطالعه آزمایشی با تخصیص تصادفی بلوکی است, 106 نفر از دانشجویان (54 نفر گروه آزمایش و 52 نفر گروه شاهد) شرکت کردند. برای گروه آزمایش 6 ساعت آموزش به روش کارگاهی برگزار گردید. پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون و نیز یک ماه پس از کارگاه به عنوان پیگیری اجرا شده و در نهایت, میانگین نمره اعتماد به نفس در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله محاسبه شد. نتایج: میانگین نمره اعتماد به نفس در گروه آزمایش از 20.50 در پیش آزمون به 23.22 در پس آزمون افزایش یافت (P=0.001). همچنین, میانگین نمره آزمون یک ماه پس از برگزاری کارگاه در مرحله پیگیری به 22.60 رسید که نشان دهنده افزایش معنی داری در میزان اعتماد به نفس در مرحله پیگیری است (P=0.001), در حالی که در گروه شاهد این اعداد از 21.29 در پیش آزمون به 21.24 در پس آزمون کاهش یافت. همچنین میانگین نمره آزمون در مرحله پیگیری به 21.27 رسید و تغییر معنی داری در نمره اعتماد به نفس مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق, بیان گر آن است که کارگاه آموزشی ارتقا اعتماد به نفس تاثیر مثبتی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان داشته است.
کلید واژه: آموزش, دانشجویان پزشکی, اعتماد به نفس

لینک کمکی