برهمکنش آپومورفين و سيستم هيستامينرژيک هيپوکامپ پشتي موش کوچک آزمايشگاهي در تست اضطراب ماز به علاوه اي شکل مرتفع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برهمکنش آپومورفين و سيستم هيستامينرژيک هيپوکامپ پشتي موش کوچک آزمايشگاهي در تست اضطراب ماز به علاوه اي شکل مرتفع :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: سیستم های هیستامینی و دوپامینی اضطراب را تحت تاثیر قرار می دهند. به علاوه برهمکنش بین هیستامین و گیرنده های دوپامینی در زمینه تعدیل برخی رفتارها در هیپوکامپ اثبات شده است. در این مطالعه برهمکنش بین گیرنده های هیستامینی و دوپامینی در زمینه رفتار اضطرابی در هیپوکامپ پشتی مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی روی 140 موش کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI انجام شد. موش های کوچک آزمایشگاهی با تزریق درون صفاقی کتامین هیدروکلراید و زایلزین بی هوش شده و سپس در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شدند. دو کانول در ناحیه هیپوکامپ پشتی قرار داده شد. به تمامی حیوانات قبل از شروع آزمون رفتاری برای بهبودی یک هفته فرصت داده شد. تست ماز به علاوه ای شکل مرتفع برای سنجش رفتارهای اضطرابی مورد استفاده قرار گرفت.نتایج: یافته های مطالعه نشان دادند که تزریق هیستامین (10 میکروگرم بر موش) یا آپومورفین (0.1 و 0.3 میکروگرم بر موش) پنج دقیقه قبل از آزمون به داخل ناحیه CA1 باعث القا اضطراب گردیده و تزریق آپومورفین (0.01 و 0.1 میکروگرم بر موش), دو دقیقه قبل از دوز موثر هیستامین (10 میکروگرم بر موش) اثرات اضطراب زای هیستامین را مهار می نماید.نتیجه گیری: به نظر می رسد علاوه بر اینکه هر دو سیستم هیستامینرژیک و دوپامینرزیک در تعدیل اضطراب در هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی نقش دارند, بلکه بین آنها یک برهمکنش پیچیده نیز وجود دارد.
کلید واژه: آپومورفین, هیپوکامپ پشتی, ماز به علاوه ای شکل مرتفع, هیستامین, موش کوچک آزمایشگاهی

لینک کمکی