اندازه گيري سطح بلوغ الکترونيک سازمان هاي درگير در صادرات فرش دستباف ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري سطح بلوغ الکترونيک سازمان هاي درگير در صادرات فرش دستباف ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گلجام

تعداد صفحات :26

این مقاله درصدد تعیین میزان بلوغ تجارت الکترونیک (میزان استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فعالیت های سازمان ها) در زمینه صادرات فرش دستباف ایران است تا بتوان از آن به عنوان پایه ای برای شناخت وضعیت کنونی و در نتیجه ارائه راهکارهایی برای ارتقا سطح بلوغ الکترونیکی (رسیدن به مراحل بالاتر از بلوغ تجارت الکترونیک) سازمان های پشتیبانی کننده از صادرات, شرکت های صادرکننده و سازمان متولی فرش دستباف بهره گرفت. برای نیل به این منظور از مدل سیستماتیک بلوغ فرایند صادرات کالا که دارای دیدگاه سیستمی بوده و دربرگیرنده هر دو بعد سازمانی و کاربردی است استفاده شده است. مولفه های آن با استفاده از پرسشنامه طراحی شده (طیف لیکرت) از طریق میانگین فرضی (m=3) و درصد پاسخ های داده شده به هر گزینه توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و رد یا عدم تایید آنها نیز با استفاده از آزمون T و ANOVA صورت پذیرفت و از آنجا که در مدل بلوغ دو بعدی, میزان سطح بلوغ الکترونیکی صادرات برابر است با سازمان هایی (شرکت ها) که کمترین میزان بلوغ را دارند, لذا با بررسی نتایج مشخص شد که شرکت های صادرکننده فرش دستباف با قرار گرفتن در مرحله اول, پایین ترین مرحله را به خود اختصاص داده اند. بنابراین بلوغ صادرات در مرحله اول تعیین می شود. این در حالی است که سازمان های پشتیبانی کننده و سازمان متولی فرش دستباف در مرحله چهارم بلوغ الکترونیکی قرار گرفته اند.
کلید واژه: فرش دستباف, بلوغ الکترونیکی, صادرات, مدل بلوغ دو بعدی, بلوغ الکترونیکی سازمانی, بلوغ الکترونیکی کاربردی

لینک کمکی