بررسي عوامل انساني موثر در بكارگيري فناوري اطلاعات توسط مديران مياني دانشگاه علوم پزشكي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عوامل انساني موثر در بکارگيري فناوري اطلاعات توسط مديران مياني دانشگاه علوم پزشکي تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پياورد سلامت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: یکی از مهمترین دلایل تمایز سازمان ها از یکدیگر, درجه بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آنها در فعالیت ‌های سازمانی است. از مهمترین عواملی که در بکارگیری فناوری اطلاعات نقش داشته, عوامل فردی می ‌باشد. عوامل فردی مانند برداشت ‌ها و نگرش ‌های کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات و ویژگی های جمعیت شناختی آنها, از جمله عواملی هستند که بر میزان پذیرش و استفاده افراد از این فناوری تاثیر می ‌گذارند.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در سال 89 انجام شد. جامعه پژوهش در این مطالعه شامل 110 نفر از مدیران میانی بیمارستان ‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران می ‌باشد. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن قبل از انجام مطالعه در یک نمونه 30 نفری تایید گردید.یافته ‌ها: از افراد شرکت کننده در مطالعه %62.9 مرد و %37.1 زن بود. یافته ‌های پژوهش نشان داد که بین ادراک و تصمیم‌ گیری با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنی ‌داری, اما بین سابقه خدمت, سطح تحصیلات و آموزش با بکارگیری فناوری اطلاعات ارتباط معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می ‌دهند که عوامل انسانی (ادراک و تصمیم گیری) از مهمترین عوامل در بکارگیری فناوری اطلاعات می ‌باشد که مدیران ارشد سازمان ‌ها و کارشناسان امر باید به جنبه ‌های مهم عوامل انسانی و عوامل تاثیرگذار بر روی آن توجه داشته و درصدد مرتفع کردن آنها باشند.
کلید واژه: عوامل انسانی, فناوری اطلاعات, مدیران

لینک کمکی