تاثير عصاره متانولي سويا بر ميزان ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي اواريکتومي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير عصاره متانولي سويا بر ميزان ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي اواريکتومي شده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: از عوارض دوران یائسگی اختلال در متابولیسم چربی ها و افزایش میزان چربی و لیپو پروتئین های پلاسما می باشد. مطالعات چندی نشان داده اند که ایزوفلاون ها و پروتئین سویا می توانند اثرات مفیدی بر میزان چربی و لیپوپروتئین های سرم داشته باشند, اما اثرات عصاره تام سویا براین فاکتورها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.لذا, در مطالعه حاضر تاثیر عصاره متانولی سویا بر میزان چربی و لیپوپروتئین های سرم موش های صحرائی اواریکتومی شده بررسی شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرائی ماده در 4 گروه 10 تایی به صورت: 1) گروه شم (جراحی شکم بدون برداشت تخمدان), 2) گروه اورایکتومی شده, 3) گروه درمان (اواریکتومی همراه با دریافت عصاره سویا) و 4) گروه کنترل-گاواژ (حیوانات سالم دست نخورده همراه با دریافت عصاره سویا) به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه درمان روزانه mg/kg 60 عصاره سویا از طریق آب آشامیدنی و به وسیله گاواژ به مدت 28 روز (4 هفته) دریافت کرد. در پایان دوره تجویز عصاره سویا غلظت کلسترول تام, تری گلیسیرید, LDL, HDL, VLDL سرم حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: یافته های مطالعه نشان داند که تجویز عصاره سویا در گروه درمان توانست غلظت سرمی لیپید و لیپوپروتئن ها را بهبود بخشد. هچنین, مشخص گردید که بین گروه شم با سایر گروه های مطالعه در غلظت سرمی VLDL و تری گلیسیرید اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی عصاره سویا در موش های صحرایی اواریکتومی شده می تواند تاثیر مثبتی بر سطح سرمی چربی و لیپوپروتئین های سرم داشته باشد.
کلید واژه: پروفایل چربی, عصاره متانولی سویا, اواریکتومی, موش صحرایی

لینک کمکی