ديدگاه دانشجويان از وضعيت موجود و مطلوب کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در سال تحصيلي 1388-1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ديدگاه دانشجويان از وضعيت موجود و مطلوب کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در سال تحصيلي 1388-1387 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: تعیین کیفیت خدمات آموزشی و در پی آن اتخاذ استراتژی هایی برای رفع یا کاهش شکاف کیفیت, اولین گام اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت, محسوب می شود. این مطالعه, با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه ای توصیفی- مقطعی در سال تحصیلی 1388-1387 بر روی 310 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند, انجام گرفت. گردآوری داده ها به کمک پرسش نامه پایا و روا که بر اساس ابزار (Service Quality) SERVQUALتنظیم شده بود و کیفیت خدمات آموزشی را در پنج بعد اندازه گیری می کند, صورت گرفت. تفاضل نمره وضعیت موجود و مطلوب از نظر دانشجویان, به عنوان شکاف کیفیت تلقی شد. داده ها در برنامه SPSS ثبت و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t و ANOVAتجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمره شکاف کیفیت خدمات آموزشی از نظر دانشجویان در دانشکده ها 0.9±-1.52 بود. بیشترین میانگین شکاف کیفیت در دانشکده دندان پزشکی (0.9±-2.01) و پزشکی (0.8±-1.88) و کمترین میانگین شکاف کیفیت در دانشکده پیراپزشکی (0.7±-1.2) بود. نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار نمره شکاف کیفیت در پنج بعد خدمات بود. بعد همدلی و اطمینان دارای کمترین میانگین شکاف کیفیت (1±-1.40) و بعد ملموس دارای بیشترین میانگین شکاف کیفیت (1.2±-1.8) بودند.نتیجه گیری: وجود شکاف منفی در کیفیت خدمات آموزشی, مبتنی بر عدم جوابگویی خدمات آموزشی به انتظارات دانشجویان می باشد. برای بهبود این وضع لازم است کارگاه های آموزشی نحوه ارائه خدمت به دانشجویان و برقراری ارتباط با آنان و کارگاه هایی در جهت افزایش مهارت های فنی کارکنان برگزار شود و در جهت بهبود وضعیت ظاهری فضاها, امکانات آموزشی و منابع, توجه بیشتری مبذول گردد.
کلید واژه: شکاف کیفیت, خدمات آموزشی, دانشجویان

لینک کمکی