بررسي پايايي آزمون - باز آزمون تست پورد - پگبورد در کودکان سندرم داون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي پايايي آزمون - باز آزمون تست پورد - پگبورد در کودکان سندرم داون :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: سندروم داون به عنوان یکی از مهم ترین علت های ناتوانی به شمار می رود و تطابق با هماهنگی حرکتی ضعیف در کودکان سندروم داون اثر قابل توجهی بر مهارت های حرکتی مختلف از جمله مهارت های دستی دارد. تست پورد - پگبورد (Purdue Pegboard) از جمله ابزارهایی است که در کاردرمانی برای ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف در اندام فوقانی استفاده می شود. هدف از این مطالعه تعیین پایایی آزمون-بازآزمون تست پورد و پگبورد در کودکان سندروم داون بود.مواد و روش ها: روش مطالعه در این پژوهش از نوع غیرتجربی و روش شناختی است. 24 کودک سندروم داون 7 تا 14 (میانگین: 2.7±9.7) ساله از هر دو جنس به صورت غیر تصادفی از بخش های توان بخشی شهر تهران انتخاب شدند. از یک پرسش نامه دموگرافیک برای گرفتن اطلاعات عمومی کودک و از تست پورد - پگبورد و زمان سنج برای مطالعه پایایی استفاده شد. هر خرده آزمون سه بار انجام شد و فاصله زمانی بین آزمون و بازآزمون یک هفته بود.یافته ها: میزان تکرارپذیری نسبی در دفعات سنجش, در یک آزمون و میانگین آزمون ها, در اکثر موارد بالای 0.80 بودند, بنابراین پایایی مطلوبی را نشان می دهند. نتایج تکرارپذیری مطلق در تمامی موارد در یک بار آزمون و سه بار آزمون کمتر از 10 درصد حداکثر نمرات کسب شده در آزمون بودند که نشان دهنده خطای اندازه گیری قابل قبول است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تست پورد - پگبورد در ارزیابی مهارت دستی کودکان سندروم داون در یک و سه بار آزمون به اندازه کافی پایا می باشد.
کلید واژه: سندروم داون, تست پورد - پگبورد, مهارت های حرکتی, ارزیابی ناتوانی, پایایی آزمون - بازآزمون, تکرار پذیری, نتایج پژوهش

لینک کمکی