ويژگي هاي روان سنجي نسخه ايراني مقياس باورها درباره ظاهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ويژگي هاي روان سنجي نسخه ايراني مقياس باورها درباره ظاهر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: تصویر بدنی هر فرد از احساس رضایت بدنی, عزت نفس و باورها درباره ظاهر تشکیل می شود. مقیاس باورها درباره ظاهر برای ارزیابی نگرش های ناکارآمد در رابطه با ظاهر بدنی طراحی شده است. هدف مطالعه حاضر رواسازی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهر در جمعیت دانش آموزی بود.مواد و روش ها: شرکت کنندگان 214 نفر (144 دختر و 70 پسر) از اعضای کانون های دانش آموزی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از کانون های دانش آموزی شهر زنجان انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان مقیاس نگرش های ناکارآمد و پرسش نامه عزت نفس را تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی, هم بستگی سوال-نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس باورها درباره ظاهر اجرا شد. هم چنین, تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی مدل اندازه گیری و ساختار روابط درونی گویه ها اجرا شد.یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی, مدل فرضی مقیاس باورها درباره ظاهر را تایید می کرد. یک مدل اندازه گیری چهار عاملی با نسخه کوتاه شده 17 گویه ای از این مقیاس تایید شد. ابزار مذکور افراد با وزن طبیعی را از افراد با اضافه وزن به طور معنادار تفکیک می کرد. رابطه مقیاس باورها درباره ظاهر با سن در افراد با اضافه وزن یا چاق از افراد با وزن طبیعی به طور معناداری بیش تر بود. به عنوان شاهدی از روایی هم گرا و واگرا مقیاس باورها درباره ظاهر به ترتیب با مقیاس نگرش های ناکارآمد رابطه مثبت و با عزت نفس رابطه منفی نشان داد.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مقیاس باورها درباره ظاهر دارای ویژگی های روان سنجی مناسبی است و می تواند به عنوان یک ابزار بالینی مورد استفاه قرار گیرد. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
کلید واژه: روان سنجی, روان شناسی نوجوانان, خودپنداره, ارزیابی خود, نگرش, تصویر بدن, ایران

لینک کمکی