اپيدميولوژي سرطان کودکان بر اساس داده هاي ثبت سرطان استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اپيدميولوژي سرطان کودکان بر اساس داده هاي ثبت سرطان استان فارس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: بیماری سرطان در کودکان بسیار نادر می باشد و کم تر از یک درصد از کل سرطان ها را شامل می شود. با این حال یکی از علل اصلی منجر به مرگ در بین کودکان به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی انواع سرطان ها در کودکان در استان فارس می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه اپیدمیولوژیک که در آن از داده های ثبت سرطان استان فارس استفاده شده است, توزیع فراوانی سرطان بین سال های 1380 تا 1387 (به مدت 8 سال) در کودکان زیر 19 سال مورد بررسی قرار گرفته و میزان بروز در هر یک میلیون نفر محاسبه شده است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 16 و نرم افزار MS Excel 2007 انجام گرفت.یافته ها: موارد سرطان ثبت شده مربوط به ساکنین استان فارس طی این سال ها 1610 مورد بوده که در این بین سرطان های خون بیش ترین فراوانی را داشته است. 57 درصد موارد در جنس مرد مشاهده شده است و گروه سنی 18-15 سال (30.7 درصد), در مقایسه با سایر گروه های سنی بیش ترین فراوانی را داشته است. میانگین سن در زمان تشخیص 10.3 سال برآورد شد. کم ترین و بیش ترین میزان بروز استاندارد شده سنی در این دوره 8 ساله, به ترتیب برابر با 64 مورد (سال 1380) و 235 مورد (سال 1385) در هر یک میلیون نفر برآورد شده است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و بر خلاف انتظار ما مشخص شد که میزان بروز سرطان در بین کودکان زیر 19 سال در استان فارس با کشورهای پیش رفته اختلاف زیادی ندارد.
کلید واژه: نئوپلاسم, کودکان, ثبت سرطان, اپیدمیولوژی, میزان بروز

لینک کمکی