برآورد ميانگين سن يائسگي طبيعي در زنان ايراني: يک مطالعه متاآناليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برآورد ميانگين سن يائسگي طبيعي در زنان ايراني: يک مطالعه متاآناليز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: میانگین سن یائسگی در جهان 51 سالگی گزارش شده است و با توجه به افزایش امید زندگی در بسیاری کشورها بیش از یک سوم عمر زنان در دوران یائسگی طی می شود. اهمیت یائسگی به دلیل ارتباط آن با بیماری های متعدد و کیفیت زندگی است. مطالعه حاضر با هدف برآورد میانگین یائسگی طبیعی در زنان ایرانی بر مبنای یک مطالعه متاآنالیز انجام شد.مواد و روش ها: در طی یک مطالعه متاآنالیز بر روی تمام مقالات موجود در خصوص سن یائسگی طبیعی در ایران, تعداد 21 مقاله بر مبنای معیارهای ورود انتخاب شدند. جهت تعیین تورش انتشار از آزمون های Begg و Egger و جهت تعیین هموژنیتی نمونه ها از تست کوکران استفاده شد. میانگین اشتراکی بر اساس مدل Random effect در نرم افزار Stata11 برآورد گردید.یافته ها: آزمون های Begg و Egger به ترتیب با مقادیر معنی داری 0.174 و 0.446 احتمال وجود سوگرایی انتشار در داده ها را رد کرد. نوعی عدم تجانس در نمونه های مورد مطالعه وجود داشت ((P<0.001. بر همین اساس میانگین سن یائسگی طبیعی بر مبنای مدل اثر تصادفی برابر با 48.183 با دامنه اطمینان (48.91-47.457) محاسبه شد.نتیجه گیری: میانگین سن یائسگی طبیعی در ایران نسبت به کشورهای منطقه در سطح مطلوب, اما نسبت به کشورهای توسعه یافته از سطح پائینی برخوردار است. و لذا با توجه به اهمیت این دوران در زنان, برنامه ها و مداخله های آموزشی ضروری است.
کلید واژه: یائسگی, منوپوز, زنان, متاآنالیز, ایران

لینک کمکی