بررسي ترتيب فراگيري «جفت هاي مشابه» در زبان انگليسي توسط دانشجويان فارسي زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ترتيب فراگيري (جفت هاي مشابه) در زبان انگليسي توسط دانشجويان فارسي زبان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان)

تعداد صفحات :25

در پژوهش حاضر, هدف تعیین ترتیب در فراگیری انواع (جفت های مشابه) در زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان و همچنین بررسی ارتباط آماری بین نحوه یادگیری انواع این جفت ها است. بدین منظور, آزمونی جهت تعیین نحوه تشخیص این صورت ها به سی نفر دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان که از لحاظ دانش زبانی در یک سطح بودند, ارائه شد. تجزیه و تحلیل نتایج آزمون, ترتیب فراگیری این نوع واژگان را به صورت جفت های متفاوت در صامت (شامل تفاوت در نوع صامت و صامت اضافه), پیشوند, مصوت (شامل تفاوت در نوع مصوت و مصوت اضافه), پسوند و ریشه نشان داد. از نتایج دیگر این تحقیق, معنی دار بودن تفاوت بین میانگین ها در تمام گروه های فوق الذکر به استثنای جفت های متفاوت در نوع مصوت و مصوت اضافه بود.
کلید واژه: بندها clauses, پیشوند prefix, پسوند suffix, تکواژه ها morphemes, ریشه root, صامت consonant, عبارات phrases, مصوت vowel, واژگان words

لینک کمکی