بررسي فراواني عينک هاي آفتابي غيراستاندارد عرضه شده توسط دستفروشان شهر تهران سال 89

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي فراواني عينک هاي آفتابي غيراستاندارد عرضه شده توسط دستفروشان شهر تهران سال 89 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: نور آفتاب با داشتن پرتوهای ماورا بنفش می تواند باعث ایجاد و یا پیشرفت بیماری هایی در چشم شود. در کشور ایران, کاتاراکت اصلی ترین بیماری ناشی از پرتوهای ماورا بنفش نور خورشید است. عدم استفاده یا استفاده از عینک آفتابی غیراستاندارد می تواند باعث افزایش اثر پرتوهای مضر چشم شود. مطالعه حاضر جهت تعیین فراوانی عینک های آفتابی غیراستاندارد بر اساس معیار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 89, در شهر تهران انجام پذیرفت.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی, 150 عینک آفتابی (300 عدسی) به طور تصادفی از دستفروشان شهر تهران جمع آوری و از نظر میزان جذب پرتوهای ماورا بنفش و نیز عبور پرتوهای مرئی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت آزمایش نمونه ها از یک دستگاه عبورسنج طیفی کالیبره استفاده شد که توانایی سنجش نمونه ها را در طول موج های ماورا بنفش نوع B, نوعA و نور مرئی را دارد. فراوانی عینک های آفتابی غیراستاندارد در نمونه ها تعیین و میزان واقعی آن با احتمال 95 درصد در جامعه برآورد گردید.یافته ها: در حذف پرتوهای ماورا بنفش نوع A در عینک های با عدسی های قهوه ای رنگ, 41.7 درصد و در گروه عینک های با عدسی های دودی رنگ هم 42.4 درصد عینک ها غیراستاندارد بودند. در حذف پرتوهای ماورا بنفش نوع B, در گروه عینک های با عدسی های قهوه ای رنگ 3.8 و در عینک های با عدسی های دودی رنگ, 11 درصد غیراستاندارد بودند.نتیجه گیری: فراوانی عینک های آفتابی عرضه شده جای نگرانی زیادی داشته و با توجه به عوارض شناخته شده آن اهمیت نظارت مضاعف سازمان های ذیربط بر این مساله را خاطر نشان می سازد.
کلید واژه: عینک آفتابی, استاندارد, پرتو ماورابنفش

لینک کمکی