بررسي فراواني و سلسله مراتب عوامل خطر شاخص هاي آزمايشگاهي آترواسکروز قلبي و عوامل مرتبط با آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي فراواني و سلسله مراتب عوامل خطر شاخص هاي آزمايشگاهي آترواسکروز قلبي و عوامل مرتبط با آنها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت شاخص های آزمایشگاهی در بروز بیماری های آترواسکروتیک قلبی عروقی و روند رو به افزایش و مهم تر از آن سلسله مراتب عوامل خطر ناشی از تغییرات الگوی مصرف و شیوه زندگی, این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و سلسله مراتب عوامل خطر و عوامل مرتبط با آنها روی مراجعین به درمانگاه پیشگیری بیمارستان مدرس در سال های 89-1388 صورت گرفت.روش بررسی: در این تحقیق مقطعی, در یک فراخوان همگانی از کلیه افراد درخواست شد جهت تعیین عوامل خطر قلبی عروقی مراجعه نمایند. در زمان مراجعه, پس از توجیه طرح و جلب همکاری, از هر فرد 5 میلی لیتر نمونه خون بعد از 12 ساعت ناشتا بودن اخذ گردید و میزان کلسترول تام, LDL, HDL, تری گلیسیرید, کراتی نین,CRP و قند خون ناشتا در آزمایشگاه بیمارستان مدرس با روش استاندارد آنها اندازه گیری شد. مقادیر غیرطبیعی آنها به عنوان عامل خطر قلبی عروقی تلقی و فراوانی و سلسله مراتب آنها گزارش گردید.یافته ها: تحقیق روی 1047 نفر انجام گرفت. 48.2 درصد مرد و 51.8 درصد زن بودند و میانگین سنی آنها 40.1 سال بود. شایع ترین عامل خطر آزمایشگاهی LDL بالا به میزان 51.2 درصد و بعد HDL پایین به میزان 24.7 درصد و تری گلیسیرید بالا به میزان 22.5 درصد و در نهایت کلسترول توتال بالا به میزان 19.8 درصد بود. کمترین عامل خطر قندخون ناشتا به میزان 3.3 درصد و CRP به میزان 4.3 درصد بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد فراوانی این شاخص ها و سلسله مراتب اهمیت آنها به سرعت در حال تغییر می باشد و تداوم این نوع مطالعات را در مقاطع مختلف و نیز در جوامع مختلف توصیه می نماید.
کلید واژه: آترواسکلروز, کلسترول تام, LDL, HDL, تری گلیسیرید, کراتی نین, CRP, قند خون ناشتا

لینک کمکی