بررسي نقش مستقل ST-segment resolution با پيش آگهي درمان در مبتلايان به انفارکتوس ميوکارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش مستقل ST-segment resolution با پيش آگهي درمان در مبتلايان به انفارکتوس ميوکارد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش انفارکتوس میوکارد و اهمیت اطلاع از عوامل موثر در پیش آگهی درمان, این مطالعه به منظور تعیین نقش ST-segment resolution بعد از تزریق استرپتوکیناز در پیش آگهی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان لقمان طی سال های 1385 تا 1388 انجام شد.روش بررسی: تحقیق به روش Cohort Study انجام گرفت. در بیماران با تشخیص انفارکتوس میوکارد با قطعه ST بالا رفته که واجد شرایط دریافت استرپتوکیناز بودند, تزریق استرپتوکیناز انجام گرفته و بر حسب بازگشت کامل قطعه ST بعد از 90 دقیقه به خط پایه به گروه مورد و در صورت بازگشت ناکامل یا عدم بازگشت به گروه شاهد تقسیم شده و به مدت یک ماه پیگیری شدند. سرانجام درمان آنها بروز مرگ یا نارسایی قلبی بود که با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفته و خطر نسبی و خطر منتسب محاسبه گردید.یافته ها: تحقیق بر روی 78 نفر, 59 نفر در گروه مورد و 19 نفر در گروه شاهد, انجام گرفت. در پیگیری یک ماهه در گروه شاهد 10.5 درصد و در گروه مورد 49.2 درصد دچار مرگ یا نارسایی قلبی شدند (p<0.005). در صورت بازگشت ناکامل یا عدم بازگشت قطعه ST, پیش آگهی بد آن 4.7 برابر گروه شاهد و خطر منتسب به آن برابر 38.7 درصد بود.نتیجه گیری: بازگشت کامل قطعهST در بیماران انفارکتوس میوکارد دارای پیش آگهی عالی خواهد بود و تعیین STRes در کنار TIMI risk score در طبقه بندی بهتر خطر بسیار موثر است.
کلید واژه: انفارکتوس میوکارد با قطعه ST بالا رفته (STEMI), استرپتوکیناز (SK), بازگشت قطعه STRes) ST), مرگ, نارسایی قلبی, Killip class ,TIMI risk score

لینک کمکی