اثر عصاره هيدروالکلي آويشن باغي بر سرطان پروستات ناشي از تزريق DMBA در موش صحرايي نژاد ويستار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر عصاره هيدروالکلي آويشن باغي بر سرطان پروستات ناشي از تزريق DMBA در موش صحرايي نژاد ويستار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: نظر به این که عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن باغی دارای ترکیباتی است که در ممانعت از اختلالات رشد و تمایز سلول و نیز سرطان ایفای نقش می نمایند, لذا در این پژوهش تداخل اثر عصاره مذکور و12, 7 DMBA دی متیل بنزآنتراسن (نوعی سرطانزای شیمیایی) بر وزن و خصوصیات هیستو پاتولوژیکی پروستات موش های صحرایی نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این تحقیق تجربی, پس از القای بیهوشی و عمل جراحی, تزریق مستقیم .DMBA به غده پروستات انجام شد و پس از گذشت ده روز موش های دریافت کننده مقادیر مختلف آویشن باغی به صورت دو روز در میان و تا پایان روز بیستم تزریق درون صفاقی آویشن باغی دریافت کردند. در گروه کنترل تزریق درون صفاقی نرمال سالین انجام شد.یافته ها: مقادیر 100, 500 و 1000 میلی گرم از عصاره در مقایسه با گروه کنترل, وزن پروستات را به شکل معنی داری کاهش داد. گروه های دریافت کننده 100 و 500 میلی گرم از عصاره در مقایسه با گروه نرمال اختلاف پاتولوژیکی نداشتند. گروه کنترل وقوع متاپلازی, دیسپلازی و کارسینوم را در پروستات نمایان ساخت, در حالی که در گروه دریافت کننده 1000 میلی گرم از عصاره دیسپلازی و کارسینوم مشاهده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که عصاره هیدروالکلی آویشن باغی, رشد غیرطبیعی, ضایعات پیش سرطانی و کارسینوم ناشی از DMBA را در پروستات موش صحرایی نژاد ویستار مهار و درمان می کند.
کلید واژه: پروستات, کارسینوم, آویشن باغی

لینک کمکی