تاثير پرسلن پوشاننده و استفاده از لاينر بر استحکام باند ريز کششي سراميک زيرکونيايي Cercon

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير پرسلن پوشاننده و استفاده از لاينر بر استحکام باند ريز کششي سراميک زيرکونيايي Cercon :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از نقاط ضعف سرامیک های زیرکونیایی, باند ضعیف آنها با ونیر پرسلنی است. استفاده از لاینر و نیز پرسلن های مختلف برای غلبه بر این امر پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه بررسی این دو عامل بر روی استحکام باند ریزکششی در یک نوع سرامیک زیرکونیایی تهیه شده به روش CAD-CAM بود.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی-تجربی 12 نمونه دیسکی شکل (3.5×19.4 میلی متر) از سرامیک Cercon (Degussa, Hanau, Germany) ساخته شد. نیمی از نمونه ها ابتدا با لاینر A2 پوشش داده شده و نیم دیگر بدون رنگ آمیزی آماده شدند. سپس از هر گروه سه دیسک با پرسلن ونیریCeram kiss و نیم دیگر با پرسلن Zirkonzhanبا ضخامت 3.5 میلیمتر با استفاده از مولد مخصوص ونیر شدند. به این ترتیب چهار گروه از دیسک ها آماده گردید (CC ,ZC ,CW ,ZW). پس از آن دیسک ها به صورت میکروبارهایی (30 میکروبار در هر گروه) تراش داده شدند و استحکام باند ریزکششی بین کور و ونیر پرسلنی اندازه گیری گردید. سپس سطح شکست توسط میکروسکوپ الکترونی ارزیابی گردید. داده ها توسط آزمون های آماری One-way ANOVA و Post-hoc مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: میانگین میزان استحکام باند در گروه های سفید (W) و رنگی (C) در استفاده از ونیر Ceram Kiss به ترتیب 26.61 و 34.90 مگاپاسکال و ونیر16.47 Zirkonzahn و 20.2 مگاپاسکال تعیین گردید. آزمون آماری نشان داد نوع ونیر و استفاده از لاینر هر دو بر روی باند ریز کششی موثر است (P<0.001) و استفاده از لاینر باند قویتری را ایجاد می کند.نتیجه گیری: به دلیل تاثیر نوع ونیر و استفاده از لاینر بر باند ریزکششی کور-ونیر رستوریشن های زیرکونیایی, انتخاب صحیح پرسلن پوشاننده و کاربرد لاینر برای سرامیک Cercon توصیه می شود.
کلید واژه: پرسلن, باند ریز کششی, زیرکونیا

لینک کمکی