بررسي تاثير جرم پوسته پسته بر زمان تعادل و بازده جذب نيکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير جرم پوسته پسته بر زمان تعادل و بازده جذب نيکل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :10

در حال حاضر در اکثر شهرهای جنوبی ایران استفاده از آب تصفیه ‌کن‌ های خانگی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. ماده تصفیه‌ کننده اصلی در این‌ گونه آب تصفیه ‌کن ‌ها, کربن فعال است. استفاده وسیع از کربن فعال موجب افزایش هزینه‌ های تصفیه می ‌شود. در این تحقیق افزون بر این ‌که پوسته پسته رفسنجان به عنوان جاذبی بومی و ارزان قیمت در حذف فلز نیکل از محلول آبی معرفی می ‌شود, تاثیر تغییر جرم جاذب بر زمان تعادل و بازده جذب نیز بررسی می ‌شود. برای این‌ کار, پوسته پسته از باغ های پسته رفسنجان تهیه و اندازه ذرات آن بین 800-600 میکرون انتخاب شد. برای انجام آزمایش‌ ها از محلول استوک یون نیکل (1000 میلی ‌گرم بر لیتر) که به‌ وسیله اختلاط نمک سولفات نیکل (6H2O .NiSO4) ساخت کارخانه مرک آلمان با آب مقطر تهیه شده بود, استفاده شد. نتایج نشان داد که حداکثر بازده جذب در pH=8 و برابر %73.3 است. همچنین نشان داده شد که با افزایش جرم جاذب از 1 تا 5 گرم بر لیتر, زمان تعادل جذب کاهش یافته و از 120 به 15 دقیقه رسید. برازش مدل‌ های سینتیک لاگرگرن, هو و همکاران, آورامی, الوویچ و پخش درون ذره ‌ای بر داده‌ های جذب نشان داد که اگر ‌چه مدل لاگرگرن برآورد بهتری از مقدار qe به ‌دست می ‌دهد, ولی بر اساس معیار‌های ارزیابی, مدل هو و همکاران داده‌ های جذب را بهتر از سایر مدل ‌ها توصیف می ‌کند. همچنین مقایسه سرعت جذب نیکل نشان داد که پوسته پسته رفسنجان می ‌تواند به عنوان جاذبی مناسب با سایر جاذب ‌ها رقابت کند.
کلید واژه: جذب, نیکل, پوسته پسته, زمان تعادل, مدل‌ های سینتیکی, جرم جاذب

لینک کمکی