مشخصه ‌هاي رفتارستون كربن فعال توليد شده از مخروط کاج در جذب رنگ از محلول ‌هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مشخصه ‌هاي رفتارستون کربن فعال توليد شده از مخروط کاج در جذب رنگ از محلول ‌هاي آبي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :16

برای تهیه جاذب در این مطالعه, از مخروط درخت کاج به منظور حذف رنگ های اسید بلک(AB1) 1 و اسید بلو(AB113) استفاده شد. مطالعه جذب هر دو رنگ در حالت ناپیوسته به منظور تعیین مدل ایزوترمی مطلوب صورت پذیرفت. مطالعه نشان داد جذب هر دو رنگ توسط جاذب, از مدل ایزوترمی لانگمیر تبعیت می ‌کند. مقدار حداکثر ظرفیت جذب تک لایه ‌ای رنگ های AB1 و AB113 بر اساس مدل لانگمیر به ترتیب برابر با 458 و 286 mg/g تعیین شد. همچنین جذب هر دو رنگ در حالت جریان پیوسته با استفاده از ستون بستر ثابت از کربن فعال تولید شده مطالعه شد. مشخصه‌ های رفتار ستون از قبیل ارتفاع ناحیه فعال انتقال جرم, ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم, کل ظرفیت جذب ناحیه انتقال جرم, سرعت حرکت ناحیه انتقال جرم, طول زمان تشکیل ناحیه انتقال جرم, درجه اشباع ستون در نقطه شکست و زمان گذر از ناحیه انتقال جرم تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد به دلیل بزرگی ساختار مولکولی رنگ, فرصت لازم به منظور انتشار مولکول ‌های رنگ به ریز منافذ ماده جاذب به ‌آسانی فراهم نمی ‌شود و از این ‌رو مولکول ‌های رنگ به جایگاه های جذب جدید در ارتفاع بالاتر از ستون پمپ می‌ شوند. مقادیر ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم به ترتیب برای رنگ های AB113 و AB1 برابر با 0.271 و 0.369 تعیین شد. پایین بودن مقدار مشخصه ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم باعث افزایش طول ناحیه انتقال جرم در مورد هر دو رنگ شد. بنابر‌این افزایش دادن ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم در جذب رنگ با استفاده از کربن فعال از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است.
کلید واژه: جذب رنگ, ستون بستر ثابت, رفتار ستون, رنگ های اسیدی

لینک کمکی