بررسي باليني دقت دستگاه آپکس ياب الکترونيکي Raypex5 در اندازه گيري طول کانال ريشه دندان هاي شيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي باليني دقت دستگاه آپکس ياب الکترونيکي Raypex5 در اندازه گيري طول کانال ريشه دندان هاي شيري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: استفاده از رادیوگرافی جهت تعیین طول کارکرد در کودکان به دلیل مضرات اشعه, تداخل تصویر جوانه دندان دائمی و ریشه دندان شیری, محدودیت باز شدن دهان, عدم همکاری کودک و مشکلات تفسیر رادیوگرافیک در دندان های شیری مشکل است. هدف این مطالعه بررسی کلینیکی دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی Raypex5 در برآورد طول کانال ریشه دندان های شیری است.مواد و روش ها: 23 دندان مولر دوم شیری (80 کانال ریشه) که قرار بود بعدا کشیده شوند وارد این مطالعه تجربی شدند. بعد از تهیه حفره دسترسی, طول کارکرد با استفاده از دستگاه آپکس یاب الکترونیکی Raypex5 اندازه گیری و ثبت شد. سپس دندان ها کشیده شدند و طول واقعی کانال ریشه اندازه گیری شد, به این صورت که فایل آنقدر در داخل کانال فرو برده می شد تا نوک آن از فورامن اپیکال قابل رویت باشد. سپس 0.5 mm از این طول کم شده و اندازه به دست آمده به عنوان طول واقعی کانال ریشه ثبت شد. نتایج به دست آمده توسط آزمون t یک نمونه ای مورد بررسی آماری قرار گرفتند.یافته ها: میزان دقت دستگاه آپکس یاب Raypex5 در تعیین طول کانال ریشه دندان های شیری در فاصله صفر تا 0.5- میلی متر نسبت به طول واقعی کانال ریشه, 81.2 درصد و در فاصله صفر تا 1- میلی متر, این میزان 100 درصد بود.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد دستگاه آپکس یاب الکترونیک Raypex5 می تواند به عنوان وسیله ای سودمند جهت اندازه گیری طول کانال ریشه دندان های شیری مد نظر قرار گیرد.
کلید واژه: آپکس یاب الکترونیکی, درمان کانال ریشه, طول کارکرد, دندان شیری

لینک کمکی