نقش هوش هيجاني و سبک هاي رهبري در پيش بيني بازدهي هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه

یه : آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي)تعداد صفحات :26هدف این مطالعه بررسی نقش هوش هيجاني و سبک هاي رهبري در پيش بيني بازدهي هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه بود. نمونه این مطالعه 118 نفر بوده است که به روش کل شماری از بین اعضا هیات علمی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و ابزارهای مورد استفاده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) و پرسشنامه چندعاملی رهبری باس و آولیو (2003) بوده است. نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که در پیش بینی رضایتمندی فقط سبک رهبری تحول گرا و سبک رهبری مراوده ای، می توانند رضایتمندی، کوشش مضاعف و اثربخشی را پیش بینی کنند و هوش هیجا

چابکي بازاريابي خدمات، مفهوم پردازي و توسعه مقياس

در کنار مفاهیمی مثل رقابت و چابکی از موضوعات چالشی در حوزه خدمات است که همواره مد نظر صاحبنظران می­باشد. از آن جا که حفظ و نگهداشت مشتریان به چگونگی برآورده شدن انتظارات آنان از سوی شرکت­ها بستگی دارد، سنجش دقیق و پاسخ­گویی به انتظارات مشتریان به طور چابک الزامی و کلیدی است. بر این اساس، هدف این پژوهش، تعریف نظری چابکی بازاریابی خدمات و همچنین توسعه ابزاری استاندارد جهت اندازه­گیری این متغیر می­باشد. در این راستا ابتدا با انجام دلفی فازی مثلثی، سنجه­های مناسب مشخص شد. سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل مکنون سازه چابکی بازاریابی خدمات ا

بررسي اثر پروتکسين، فلاوومايسين و نوع چربي در جيره غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي

یه : توليدات دامي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)تعداد صفحات :13تاثیر پروبیوتیک پروتکسین،‏ آنتی بیوتیک فلاوومایسین و نوع چربی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد 900 قطعه جوجه سویه تجاری راس در یک آزمایش فاکتوریل (3×3) با سه منبع چربی (بدون چربی،‏ سه درصد اسید چرب و سه درصد روغن سویا) و سه افزودنی (بدون افزودنی،‏ فلاوومایسین و پروتکسین) با چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. اثر چربی و نوع آن بر افزایش وزن روزانه معنی دار و رشد جوجه های مربوط به جیره های حاوی روغن سویا بیشتر بود (P<0.05). با استفاده از فلاومایسین در جیره،‏ افزایش وزن