روايت زمان در رمان از شيطان آموخت و سوزاند

یه : ادب پژوهيتعداد صفحات :27از شیطان آموخت و سوزاند نوشته فرخنده آقایی از رمان های برجسته معاصر فارسی است که موفق به دریافت جایزه منتقدان مطبوعات شده است. این اثر، روایتی از زندگی آدم های شهری است. زندگی و وضعیت زن داستان در دنیای شهر، دغدغه اصلی نویسنده را شکل می دهد. استفاده از تکنیک قدیمی، اما جذاب یادداشت های روزانه، و توجه خاص به عنصر زمان در روایت، از ویژگی های درخور توجه این کتاب است. نویسنده با این تمهید هنری، رمان را به سمت یک بافت درخشان فرمی پیش می برد و زمانی نزدیک به دو سال از زندگی شخصیت اصلی را روایت می کند و به خوبی، بی مکانی و بی خانمانی

مقاله آگاهي از مفهوم مرگ و افسردگي در کودکان

و مردن از موضوع‌های بسیار پیچیده و عاطفی دوران کودکی است. به طوری که اکتساب و تحول مفهوم رشد یافته‌ی مرگ، موضوع مورد علاقه‌ای برای چندین دهه بوده است. هدف عمده‌ی پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان میزان مقاله آگاهي از مفهوم مرگ و افسردگي در کودکان هفت تا نه سال بود. بدین منظور نمونه‌ای در دسترس از 103 دانش­آموز دختر و پسر از مقاطع اول، دوم و سوم دبستان انتخاب شد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.شرکت­کنندگان به سؤال‌های دو پرسشنامه‌ی مصاحبه مرگ برای کودکان و افسردگی کودکان (CDI) پاسخ دادند. تحلیل نتایج نشان داد که تمام اجزای فرعی مفهوم مرگ با افسردگی در کودکان رابطه مثبت و معنی­دار دارند. هم

ارزيابي مجدد گاهنگاري آثار زيويه

عات باستان شناسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران)تعداد صفحات :24باستان شناسانی که در رابطه با زیویه به تحقیق پرداخته اند، نظریات مختلفی درباره سازندگان آثار و سبکهای هنری آن بیان نموده اند. بیشتر آنان با تکیه بر یک شی منفرد و خاص و با تجیه و تحلیل نقوش آن و مقایسه آن با نمونه های مشابه از فرهنگ ها و یا محوطه های همجوار منشا اشیا و یا منشا هنری و سبک آن را به ناحیه مورد نظر منتسب کرده و بر پایه همین مقایسه ها، تمام مجموعه زیویه را تاریخ کذاری کرده اند. از اشتباهات صورت گرفته در مورد سبک شناسی و تعیین قدمت اشیا زیویه، همزمان پنداشتن تمامی مجمو