مقاله ترکيب خودکار سرويس‌ها مبتني بر گراف رنگ‌آميزي

وب به‌عنوان مؤلفه‌های نرم‌افزاری مستقل توسط ارائه‌دهندگان سرویس بر روی اینترنت منتشر شده و توسط درخواست‌کنندگان سرویس برای رسیدن به اهداف مختلف فراخوانی می‌شوند. با این حال در بسیاری از موارد هیچ سرویسی به‌تنهایی در مخزن سرویس یافت نمی‌شود که بتواند رضایت درخواست‌کننده را برآورده سازد. ترکیب سرویس، مؤلفه‌های جدیدی را با استفاده از یک مدل تعاملی برای سرعت بخشیدن به برنامه‌ها ایجاد می‌کند. قبل از ترکیب سرویس‌ها با یکدیگر، مهم‌ترین مسئله برای پیدا کردن نمونه سرویس‌های کاندید مطلوب، مطابقت آن سرویس‌ها با نیازمندی‌های غیروظیفه‌مندی ا

Consumption of the epidermis در ملانوم بدخيم

و زيباييتعداد صفحات :6زمینه و هدف: (consumption of the epidermis (COE با نازك شدن اپی درم و از دست دادن رت ریج های مجاور با دسته های سلول های بدخیم ملانوسیتی مشخص می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اهمیت COE به عنوان یك معیار تشخیصی برای ملانوم بدخیم و ارزیابی ارتباط آن با یافته های clinicopathological بوده است.روش اجرا: در این پژوهش سن، جنسیت، محل ضایعه و پارامترهای آسیب شناسی مانند نوع تومور، ضخامت Breslow، وجود زخم، سطح Clark و COE در 90 مورد ملانوم مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: برخلاف دیگر مطالعات،COE در بیماران با acral lentiginous melanoma و در نواحی آكرال شایع تر بود.نتیجه گیری: گرچه COE می تواند

بررسي ارزش تشخيصي پلويمتري باليني در شناسايي تنگي لگن زنان نخست زا

زنان مامايي و نازايي ايرانتعداد صفحات :10مقدمه: شكل و اندازه طبیعی لگن یك پیش نیاز مهم برای انجام زایمان طبیعی است. شیوه های پلویمتری پیشرفته گران بوده و به ویژه در كشورهای در حال توسعه به طور گسترده در دسترس نیستند. پلویمتری بالینی روشی ارزان برای ارزیابی ظرفیت لگنی مادر است و به طور گسترده استفاده می شود. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی در شناسایی تنگی لگن زنان نخست زا انجام شد.روش کار: در این مطالعه تحلیلی آینده نگر دو سوکور، 527 زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (ع) مشهد از آذر ماه 1387 تا خرداد ماه 1388 وارد مطالعه شدن