مقاله تحليل خطاهاي زبان‌آموزان ايراني در استفاده از حروف اضاف? فرانسه

در فرآیند یادگیری زبان‌های خارجی، پدیده‌ای عادی و پیش‌بینی‌شدنی است. هر زبان‌آموز درحین آموزش زبان دوم، گاه درنتیج تداخل زبان مادری یا به‌دلیل بی‌اطلاعی از برخی قواعد و یا براثر گرته‌برداری از زبان بیگان دیگر، خطاهایی را بی‌آنکه خود متوجه باشد، به‌صورت نظام‌مند تکرار می‌کند. عد قابل توجهی از زبا‌ن‌آموزان ایرانی در جریان دوره‌های آموزشی زبان فرانسه در سطوح مختلف، در استفاده از حروف اضافه بیش از سایر مقوله‌های زبانی دچار خطا می‌شوند. از آنجا که حروف اضافه نقش مهمی در برقراری رابطه میان دیگر اجزای کلامی ایفا می‌کنند، کاربرد غلط آن‌ها

بهبود الگوريتم ساختاري مونت کارلوي زنجير مارکوف در مدل هاي چند سطحي با متغير پاسخ نرمال

یه : مجله علوم آماريتعداد صفحات :27مدل های چند سطحی در علوم کاربردی شامل علوم اجتماعی، جامعه شناسی، پزشکی و اقتصاد برای تحلیل داده های همبسته مورد استفاده قرار می گیرند. روش های متفاوتی برای برآورد این مدل ها با متغیر پاسخ نرمال وجود دارند.در این مقاله برای به کارگیری روش بیزی از تعمیم الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوف استفاده می شود که قالبی ساده داشته و باعث حذف همبستگی بین نمونه های شبیه سازی برای پارامترهای ثابت وخطای منتسب به گروه ها می شود. چون بعد ماتریس کواریانس بردار خطای جدید افزایش می یابد، برای تسریع همگرایی این روش دو راهکار بر مبنای تج

حکمت عملي به‌مثابه فلسفه علوم انساني

جتماعی/انسانی بدون ابتناء بر نظریه ‏ای در باب حکمت عملی امکان‏پذیر هستند؟ با تحلیلی تاریخی از جریان چگونگی حضور حکمت عملی در اندیشه‌های فلسفی و علوم انسانی/اجتماعی می‌توان به این قاعده کلی دست یافت که آنچه امروزه با عنوان علوم انسانی/اجتماعی با آن مواجهیم، نظریه‌ای از سنخ حکمت عملی است. شکل‌گیری انواع خاصی از علوم انسانی‏ توسط رویکردهای فلسفی گوناگون در طول تاریخ و در موقعیت‌های جغرافیایی متعدد نشانگر آن است که نظام‌های فکری مختلف می‏توانند نظام‌های تربیتی و تدبیری متفاوتی را در جوامع بشری جاری سازند. در این مقاله با نگاهی به آثار اند