کاني شناسي و ژئوشيمي عناصر نادر خاکي در کانسار روي- سرب- مس (نقره) گميش تپه، جنوب غرب زنجان

یه : زمين شناسي اقتصاديتعداد صفحات :26کانسار روی- سرب- مس (نقره) گمیش تپه در 90 کیلومتری جنوب غرب زنجان و در بخش شمال غربی زون ارومیه- دختر قرار دارد. رخنمون های سنگی منطقه معدنی را توالی های آتشفشانی- رسوبی و رسوبی الیگومیوسن و مجموعه ولکانو- پلوتونیکی پلیوسن (دایک های با ترکیب آندزیت پورفیری، توده نیمه عمیق داسیتی و ولکانیک های ریوداسیتی) تشکیل می دهند. از دگرسانی های موجود در کانسار می توان به دگرسانی های سیلیسی، سیلیسی- سولفیدی، سریسیتی، کربناتی، آرژیلیکی و پروپیلیتی اشاره کرد. کانه زایی اصلی در کانسار گمیش تپه، به صورت رگه ای و در امتداد گسلی نرمال

مقاله شناسايي صفات موثر بر عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم نان در شرايط ديم و آبياري تکميلي

م پرمحصول، هدف اصلی در بسیاری از برنامه های اصلاحی گندم بوده و تحقق این هدف به شناخت روابط بین عملکرد دانه و اجزای مرتبط با آن بستگی دارد. به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه با برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، تعداد 25 ژنوتیپ گندم نان از نظر 14 صفت مورفوفیزیولوژیک در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه طی سال های زراعی 1395-1393 در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای غرب کشور (ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی دار

مقاله ارزشگذاري اقتصادي چمنزارهاي ترگور اروميه از منظر کارکرد توليد علوفه و بهره‌برداري از ثعلب

یک منبع طبیعی از جمله اکوسیستم مرتع به چهار گروه کارکردهای تنظیمی، زیستگاهی، تولیدی و اطلاعاتی قابل تقسیم می­باشند که در پژوهش حاضر، ارزش اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منظر تولید علوفه و بهره­برداری از ثعلب به­عنوان کارکرد تولیدی، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از بین مناطق پراکنش ثعلب، شش مکان به مساحت 120 هکتار که نمایند سطح وسیعی از چمنزارهای منطقه می­باشند، انتخاب ‌گردید. سپس در تود معرف هر یک از آن­ها، تولید علوفه و مقدار تولید غد ثعلب، اندازه­گیری و ارزش ناخالص آن­ها به­روش بازاری محاسبه گردید. بر مبنای نتایج حاصل،