شعر غنايي و عرفان

که موضوع اصلی آن بیان عواطف و احساسات لطیف انسانی است هم غزل‌ها و غزلواره‌ها و منظومه‌های عاشقانه اعم از عرفانی و غیر عرفانی را شامل می‌شود، از آنجا که بزرگترین بخش ادبیات غنایی را اشعار عرفانی تشکیل می‌دهد، در این مقاله بحث اصلی پیرامون شعر عاشقانه است و بدان دلیل که مهمترین نقش در شعر به طور عموم و شعر عرفانی به طور خاص بر عهد قوه خیال و تخیل است و حل بسیاری از غوامض اشعار عارفانه موکول به شناخت درست خیال و میدان عمل آن است در این بحث سخن ما دربار خیال و تخیل و مراتب و کارکرد آن در شعر عرفانی است و رویکرد اصلی به آراء و نظریات اهل عرفان دربار ماهیت

مقاله بهينه سازي توليد يکي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران از طريق شبيه سازي شبکه يکپارچه توليد

بررسي اثر ورزش هاي تعادلي بر حس عمقي مفاصل زانو و مچ پا و زمان تعادل بر يک پا در دانشجويان دختر سالم

یه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجانتعداد صفحات :13زمینه و هدف: جهت حفظ تعادل، تعامل مناسب سیستم های مختلف بدن و محیط ضروری است. برای بهبود تعادل درک حس عمقی، ورزش های تعادلی توصیه می شوند و تاکنون سازوکار روشنی در خصوص اثربخشی این تمرینات و تاثیر این تمرینات بر روی افراد سالم ارائه نگردیده است. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ورزش های تعادلی بر حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا و زمان تعادل بر یک پا در افراد سالم طراحی گردید.مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای بر روی 30 نفر از دانشجویان دختر سالم در سال 1388 و در دانشکده علوم توانبخشی شیراز انجام گرفت. نمونه ها ب