مقاله ارزيابي پايداري عملکرد لاين‌هاي اينبرد آفتابگردان در شرايط تنش شوري

وتیپ در محیط مسئله ای مهم در مطالعه صفات کمی می باشد زیرا تفسیر آزمایش های ژنتیکی را دشوار و پیش بینی ها را با مشکل مواجه می سازد، همچنین پایداری عملکرد در محیط های مختلف را تقلیل می‌دهد. روش های مختلفی برای درک الگوهای برهمکنش ژنوتیپ × محیط ارایه شده است. به منظور تعیین پایداری عملکرد و سازگاری لاین های اینبرد آفتابگردان و تجزیـه برهمکنش ژنوتیپ × محیط، 100 لاین خالص آفتابگردان روغنی که از نقاط مختلف جهان تهیه شده‌اند، در دو شرایط تنش و بدون تنش شوری به مدت دو سال زراعی (1393-1394) یعنی 4 محیط در محوطه گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، در ق

بررسي تاثير رسانه بر مسووليت اجتماعي سازمان هاي دولتي ايران

یه : مطالعات رسانه ايتعداد صفحات :22امروزه توجه به مسوولیت اجتماعی و عرصه های مرتبط به آن نگرانی های زیادی را در سازمان ها مختلف، خصوصا بخش دولتی و عمومی ایجاد كرده است. سقوط معیارهای رفتار بر اساس الگوهای اخلاقی در عملكرد سازمانی كه از آن بنام مسوولیت اجتماعی سازمانی یاد می شود، نگارنده را بر آن داشت تا در جستجوی مبناهای نظری و عملی مناسبی در این رابطه باشد تا بتواند مسیر مناسب عملی و اجرایی برابر سازمان ها دولتی ایران فراهم آورد.در این مقاله پس از مطالعات مقدماتی و تكمیلی این سوال مطرح شد تا چه میزان رسانه ای جمعی از نظر علمی در ارتقا مسوولیت اجتما

مقاله الگوي راهبري شرکتي در بانکها

ز مسائل حائز اهمیت در نهادهای مالی و پولی است. همچنین راهبری شرکتی قوی در شرکتها و بانکها مهم ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می شود. در این پژوهش ارائه الگوی راهبری شرکتی مطلوب در بانکها بررسی می شود. برای این منظور ابتدا مولفه های راهبری شرکتی با استفاده از مبانی نظری و نظرات خبرگان استخراج و معیارها در الگوی راهبری شرکتی با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی(AHP) اولویت بندی شد. برای این کار از نظرات خبرگان شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاهی استفاده شد. داده های استخراج شده از 408 پرسش نامه جمع آوری شده از مدیران بانکی و اساتید دانشگاهی با استفاد