مقاله شناسنامه لاتين نشريه شامل: چکيده لاتين مقالات، فهرست لاتين، راهنماي تدوين لاتين و شناسنامه لاتين مجله

مقاله بررسي تغييرات کاربري و اقليم محلي در حوض? رودخان? گاوه‌رود پيش و پس از احداث سد گاوشان

جب تغییرات کاربری/پوشش زمین در بالادست و پایین دست حوضه می‌شود. این تغییرات، اقلیم محلی و فرایندهای طبیعی منطقه را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست، تغییرات پوشش گیاهی و دمای سطح زمین، در سال‌های قبل و بعد از احداث سد گاوشان در حوضه رودخانه گاوه‌رود بررسی شد. برای محاسبه تغییرات پوشش گیاهی، از شاخص‌های NDVI، EVI و SAVI استفاده شد که همه آنها افزایش پوشش گیاهی در پایین دست و جنوب سد را نشان دادند. برای محاسبه دمای سطح زمین و توان تشعشعی سطح زمین به‌ترتیب از معادله پلانک و روش آستانه‌گ

مقاله نقد و بررسي ديدگاه‌هاي مربوط به تعدد زوجات در پرتو اصل معاشرت به معروف

ه هدف ترسیم دیدگاه قرآن کریم در خصوص جایگاه تعدد زوجات در جامعه‌ی فعلی دنبال گشته و داده‌ها از قرآن کریم، تفاسیر و کتاب‌های صاحب­نظران علوم دینی گردآوری گشته و از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. موضوع تعدد زوجات همواره در اندیشه­ی صاحبنظران، از دیدگاه‌های متفاوت و یا ضد و نقیض برخوردار بوده است. این پژوهش با بررسی مستند قرآنی تعدد زوجات، در پرتو اصل اخلاقی ـ حقوقی معاشرت به معروف، دیدگاه‌های مربوط به استحباب، منع مطلق، منع حاکم در غیر اضطرار فردی و نیز جوازی که اصل را بر تعدد زوجات شمرده، با اصل مزبور همخوان نمی‌یابد؛ بلکه الگوی مستفا