مقاله مطالعه تطبيقي نقش پيکربندي و چيدمان فضايي محله‌هاي شهري در ميزان احساس امنيت ساکنين (نمونه موردي: محلات جهانشهر و مهرويلا در شهر کرج)

ت به عنوان یکی از نیازهای انسان، عامل اصلی پایداری فضاهای شهری است. از آن رو که سبب تداوم استفاده از فضای عمومی بوده و زمین ارتکاب به برخی رفتارهای نابهنجار را از بین می برد. یک عامل کالبدی تأثیرگذار بر جنبه های متنوع امنیت انسان در فضای عمومی کیفیت نفوذپذیری معابر شهری است. این مقاله با طرح فرضی تأثیر الگوی پیکربندی محلات بر بعد روانی امنیت به مطالعه این موضوع می پردازد. پیکربندی با تقویت امکان حرکت راحت و جریان رفت و آمد پیاده در شبک محلی و افزایش امکان نظارت افراد بر محیط زندگی، در ارتقاء احساس امنیت در فضای محله تأثیرگذار است. جهت آزمون فرضیه ابت

توانايي هاي شناختي (تمرکز، حل مساله، حافظه آشکار و ناآشکار) افراد معتاد و سالم

یه : رفاه اجتماعيتعداد صفحات :24مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی توانایی های شناختی (تمرکز، حل مساله و حافظه آشکار و ناآشکار) افراد سالم و معتاد است.روش: در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی هدف دار 30 نفر از معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و 30 نفر نیز به صورت تصادفی هدف دار از بین افراد سالم با شرایط سنی و تحصیلاتی مشابه با گروه معتاد انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون دقت تولوز - پیرون، آزمون حافظه آشکار و ناآشکار و خرده آزمون الحاق قطعات و طراحی مکعب ها از تست وکسلر بود. روش اجرا بدین گونه بود که ابتدا آزمون دقت تولوز - پیرون بعد آزمون الحاق قطع

مقاله شوراي امنيت و مديريت بحران‌هاي منطقه‌اي (مطالع? موردي: بحران‌هاي سوريه و اوکراين)

ه‌عنوان متغیرهای دائمی سیاست بین‌الملل هنگامی که به‌وقوع می‌پیوندند از سوی بازیگران مؤثر نظام بین‌الملل برای مدیریت و کنترل آن‌ها اقداماتی صورت می‌گیرد. شورای امنیت به‌عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌الملل یکی از این بازیگران است. با توجه به اقدامات این نهاد در بحران‌های متعدد این پرسش مطرح است که ایفای نقش آن در بحران‌ها متأثر از چه عواملی است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که ایفای نقش شورای امنیت در مدیریت بحران‌ها متأثر از ماهیت بحران، گستردگی بحران و سیاست قدرت‌های بزرگ است. یافته‌های پژوهش هم نشان می‌دهد که عواملی همچون گس