تاثير رشد قيمت فرآورده هاي نفتي بر اشتغال در بخش حمل و نقل

شنامه حمل و نقلتعداد صفحات :16بدون تردید بخش حمل و نقل، یکی از بخش های کلیدی اقتصاد محسوب می شود که دارای آثار پیشین و پسین گسترده ای بر سایر بخش های اقتصادی است. از سوی دیگر فعالیت های این بخش به شدت وابسته به فرآورده های نفتی است. به گونه ای که تغییر قیمت فرآورده های نفتی، متغیرهای اساسی بخش حمل و نقل نظیر اشتغال را، تحت تاثیر خود قرار می دهد. با توجه به این مساله، در مطالعه زیر، میزان و نحوه اثرگذاری افزایش قیمت فرآورده های نفتی بر اشتغال در بخش حمل و نقل، بر اساس الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطا

رسانه ها و توسعه حقوق محيط زيست

یه : مطالعات رسانه ايتعداد صفحات :24در جهان امروز محیط زیست به یکی از مسایل مهم و نگران کننده تبدیل شده است. توجه به محیط زیست و مسایل مربوط به آن برای نخستین بار در رسانه های ایالات متحده آمریکا مطرح شد. دهه 60 دهه شکوفایی و در واقع سرآغاز جدی توجه به محیط زیست در رسانه ها بود. کنفرانس های محیط زیستی در استکهلم، ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ با سر و صدای زیاد رسانه ای برگزار شدند. در ایران نیز توجه به مسایل محیط زیست به ویژه در دهه های اخیر افزایش یافته است به همین منظور قوانینی برای توجه رسانه به محیط زیست وضع گردیده است. در این نوشتار کوشش شده است تا اهمیت ر

مقاله تبيين نقش ژئوپليتيکي شهر

روز، فرآیند جهانی شدن و نوآوری های ارتباطی و اطلاعاتی سبب شده تا «شهرها»؛ به بازیگر رقابت های ملی تا جهانی تیدیل گردد. هیچ نقطه شهری در جهان نمی تواند به حفظ جایگاه و نقش سنتی خود در سلسله مراتب شهری تکیه نماید، زیرا سایر نقاط شهری در ساختار شبکه ای با سایر شهرهای دیگر در رقابتند تا جایگاه خود را در شبکه ارتقا داده و بر سایر رقبا خود غلبه کنند. در شهرهای معاصر، نیروها، کنشگران و بازیگران شهری با توجه به علایق و منافع مدرن و کاملا حساس خود در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با نقش آفرینی متفاوتی روبرو هستند و به همین دلیل رقابت هایی از نوع مثب