تحليل جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش به حجاب (مطالعه‌ي موردي: گرايش به حجاب در بين زنان 18 تا 32 ساله شهرستان لالي)

فاده از رویکرد پیمایشی و بر اساس نظریات گزینش عقلانی، برچسب زنی­های ناسنجیده، یادگیری کجروی و خرده فرهنگ­ها مورد تحقیق قرار گرفته است . نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران، تعداد300 نفر اززنان 18 تا 32 ساله مقیم در شهرستان لالی بوده،که به صورت غیر احتمالی و با روش هدفمند گزینش شده اند. در این تحقیق متغیرهایی نظیر سن، شغل، میزان دینداری، تربیت خانواده و میزان استفاده از رسانه های گروهی بر متغیر وابسته­ی نگرش به حجاب مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. با توجه به پارامتریک و رابطه­ای بودن سطح فرضیات(به جز فرضیه­ی اول) از آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی

مقاله کنکاشي بر مناسبات نهاد دانش و قدرت در دور? صفوي با تأکيد بر روابط علما و پادشاهان

وعه‌ای از احکام و گزاره‌هاست که شرایط را برای عاملان اجتماعی معنادار می‌کند. در رویکردهای گفتمانی، برخی از مفاهیم و موضوع‌ها کنارگذاشته می‌شوند؛ زیرا نظام‌ گفتمانی بنا به ماهیتی ‌که دارد برخی از موضوع‌ها و مفاهیم را برجسته می‌کند و برخی دیگر را به کنار می‌نهد. در نظام ‌گفتمانی برخی از دانش‌ها بر اساس مطلوب‌های نظام قدرت برجسته می‌شوند؛ زیرا آن دانش‌ها بنا به ماهیتی که دارند به آن نظام سیاسی مشروعیت می‌بخشند. در دور صفویه که نقط عطفی در تاریخ تشیع محسوب می‌شود، دانش فقه به نهاد قدرت مشروعیت می‌بخشید؛ زیرا در این دوره بسیاری از کردارهای

بررسي آزمايشگاهي ريزنشت تاجي چهار نوع ماده پرکننده تاج دندان با روش نفوذ رنگ

یه : مجله علمي پزشكي جندي شاپورتعداد صفحات :12زمینه و هدف: ترمیم های موقت باید قابلیت سیل حفره دسترسی و جلوگیری از نشت باکتری را داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی میزان نفوذ رنگ از مواد پرکردگی موقت شامل: زونالین، زمهریر،IRM و کلتوزول، به داخل کانال ریشه بود.روش بررسی: جهت انجام این تحقیق آزمایشگاهی، 120 دندان پره مولر سالم انتخاب گردید. پس از تهیه حفره دسترسی، پاک سازی و شکل دهی کانال دندان ها به روش STEP BACK و پرکردن آنها به روش پرکردن جانبی با استفاده از گوتاپرکا و سیلر AH26 انجام شد. سپس، دندان ها به صورت تصادفی به 6 گروه 20 تایی تقسیم شدند، تاج دندان های گرو