چگونگي ريشه يابي نقوش و طرح هاي موجود بر روي فرش هاي دست باف بر اساس مطالعات قوم باستان شناسي: مطالعه موردي منطقه سيستان

یه : گلجامتعداد صفحات :26قوم باستان شناسی یکی از راهبردهایی است که به باستان شناسان برای بازسازی رفتارهای گذشته اعم از رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره یاری می رساند. شاید این گونه بتوان بیان کرد که مهمترین هدف قوم باستان شناسی درک گذشته از طریق مشاهده جوامع سنتی امروز است. به عبارتی باستان شناسان سعی می کنند با یاری گرفتن از این راهبرد میان گذشته که ایستا است و حال که پویا، پلی ایجاد کنند و از طریق آن اقدام به بازسازی گذشته نمایند. البته باستان شناسان از این طریق قادر خواهند بود تا تصویری روشن از گذشته هنرهای سنتی جوامع امروز نیز ارا

مقاله تطبيق و تحليل بن‌مايه‌هاي فکري داستان‌هاي عاشقانه فارسي ايران و هند در دوره صفويه

ویه، ارتباطات ایران و هند به‌واسطه زبان رسمی مشترک، بیشتر و عمیق‌تر از گذشته شد. دراین دوره ازجمله آثارپدیدآمده در هردو سرزمین، داستان عاشقانه فارسی است. پرسش این است که «آیا داستان‌های عاشقانه فارسی در دوره صفویه در ایران و هند، به علت هم‌زمانی، هم‌زبانی و وجود ساختارهای مشابه، شبیه‌اند یا به دلیل محیط فرهنگی متفاوت، از هم تمایز دارند؟» درباره داستانسرایی دردوره صفویه تحقیقاتی انجام شده است، ولی تاکنون پژوهشی درزمینه تأثیر بن‌مایه‌های فکری بر داستانهای عاشقانه فارسی ایران و هند دراین دوره انجام نشده است. در این پژوهش کوشش شده، ضمن تحلیل

نيازهاي آموزشي مديران و کارشناسان مسوول حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور

یه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكيتعداد صفحات :13مقدمه: شناسایی نیازهای آموزشی و اجرای دوره های متناسب با آن یکی از گام های مهم جهت توانمندسازی مدیران و کارشناسان حوزه سلامت بوده و نقش مهمی در ارتقا و بهبود عملکرد سازمانی دارد. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارشناسان مسوول در معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه مدیریت انجام گرفت.روش ها: مطالعه به صورت مقطعی در بهار 1389 انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مسوول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده که 13 دانشگاه به صورت طبقه ای و تصادفی من