مقاله شناسايي معيارهاي ارزيابي فرصت در شتاب‌دهنده‌ها

ب‌دهی با ارزیابی و انتخاب از میان کسب‌وکارهای متقاضی آغاز می‌شود. شناخت معیارهایی که در فرآیند ارزیابی و انتخاب مورد استفاده قرار می‌گیرند از یک سو برای شتاب‌دهنده‌ها و از سوی دیگر برای متقاضیان پذیرش در دوره‌های شتاب‌دهی حائز اهمیت است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش آمیخته کیفی-کمی به مقاله شناسايي معيارهاي ارزيابي فرصت در شتاب‌دهنده‌ها می‌پردازد. ابتدا با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شتاب‌دهنده‌ها و همینطور مصاحبه با خبرگان حوزه شتاب‌دهی، معیارهای ارزیابی در سه بعد مسئله-راه‌حل، تیم کارآفرین و شتاب‌دهنده استخراج گردید. سپس با تحلیل پرسشنامه‌های گردآوری شده از مدیران و مربیان شتاب

مقاله بررسي و تحليل سکوت در گفتمان ادبي با رويکرد نشانه - معناشناختي؛ مطالع? موردي: کليدر و جاي خالي سلوچ اثر محمود دولت‌آبادي

ناشناسی گفتمان در پی کشف روابطی است که به تولید معنا منجر می شوند. در فرایند زایشی گفتمان، سطحی ترین لایه با ژرف ترین لایه ارتباطی تنگاتنگ دارد. ازجمله عناصر صوری گفتمانی که در زیرینی ترین لایه ها به تولید معنا منجر می شود، فضاست که اخیراً در مطالعات ادبی مطرح شده است. سکوت غیاب عنصر زبانی در گفتمان است به نحوی که نشان چیزی باشد. اما همین عنصر غایب، به وسیل عناصر ساختاری و متنی در گفتمان تجلی می یابند و در پس زمین متن حاضر می شوند. سکوت به عنوان عنصری دلالتگر، در ارتباط با عنصر متضاد خود یعنی صدا دریافتمی شود. محمود دولت آبادی، نویسند واقع گرای ایرانی،

اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر تنيدگي والديني مادران کودکان درخودمانده

یه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)تعداد صفحات :12هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزش مدیریت رفتاری والدین در کاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده بود. بر اساس یک طرح شبه تجربی، 30 مادر کودک درخودمانده انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه ها از نظر سن و جنس کودک، و سن و تحصیلات مادر همتا شدند. پرسشنامه تنیدگی والدینی (آبیدین، 1990) در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به دو گروه داده شد. گروه آزمایش، به مدت شش هفته (هر هفته یک جلسه دو ساعته) در جلسه های آموزش والدین شرکت کردند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها