بررسي علل گرايش به رفتارهاي پرخطر در دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهر تهران

ف: امروزه یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان بروز رفتارهای پرخطر است. پژوهش حاضر با هدف بررسي علل گرايش به رفتارهاي پرخطر در دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهر تهران انجام شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش کیفی، روش گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است. پاسخ‌های داده شده از سوی دانش‌آموزان ضبط وسپس برروی کاغذ آورده شده و با روش تجزیه و تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با شیوه کُدگذاری باز و محوری مقوله‌بندی شد. از بین دانش‌‌آموزان مشکل‌دار که در خطر اخراج قرار داشتند 20نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند . یافته‌ها: در دو مقوله کلی: 1) عوامل فردی وابسته به دانش‌آموزان و نیازهای آن‌ها : لذت‌جویی

مقاله پيش‌بيني سطح آب زيرزميني دشت بوکان با استفاده از مدل‌هاي منطق فازي، جنگل تصادفي و شبکة عصبي

زیرزمینی به‌منظور شناخت رفتار آن، نیازمند حفر تعدادی زیادی چاه اکتشافی و انجام عملیات پمپاژ و آزمایش‌های ژئوفیزیک می‌باشد که با صرف هزینه‌های فراوان عملی می‌گردد. به همین دلیل، امروزه شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی توسط مدل‌های ریاضی و کامپیوتری که یک روش غیرمستقیم مطالعه آب زیرزمینی می­باشد، با صرف هزینه کمتر صورت می‌گیرد. در این تحقیق کارایی مدل­های شبکه­های عصبی مصنوعی، منطق فازی و جنگل تصادفی(RF) در تخمین سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت بوکان مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای بارندگی، دما، دبی جریان و تراز سطح ایستابی در دوره زمانی ماه قب

مقاله پديدارشناسي تجارب معلمان ابتدايي از اجراي کامل طرح ارزشيابي کيفي-توصيفي

ام این پژوهش، دستیابی به تجارب معلمان ابتدایی در خصوص اجرای کامل طرح ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی بود. به منظور شناخت بیشتر پدیده ارزشیابی کیفی – توصیفی، مطالعه حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی با نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه با 12 نفر از معلمان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97/96 که تجربه اجرای این طرح را در هر شش پایه تحصیلی ابتدایی دارند، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند بود که به دقت ثبت و در همان جلسه، با شرکت کنندگان مرور می شد و در صورت تایید مورد پذیرش قرار می گرفت. تحلیل داده ها بر اساس راهبرد هفت مرحله