ارزيابي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد 20 لاين جو پاييزه در شرايط تبريز

يزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي)تعداد صفحات :13این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو تحت شرایط آب و هوایی دشت تبریز در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان دادند که بین لاین های مورد مطالعه از نظر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، تعداد پنجه در بوته و طول سنبله، اختلاف معنی داری وجود داشت. این امر نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی بین لاین ها بود. نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد که لاین EBYTC86-17

تكرارپذيري و اعتبار خط كش منعطف ايراني در اندازه گيري قوس كمر

حركتي و ورزشتعداد صفحات :10در حال حاضر مناسب ترین روش برای اندازه گیری میزان قوس كمر، استفاده از عكس رادیوگرافی نیمرخ كمری است. ولی هزینه بالا، وقت گیر بودن و خطرات بالقوه آن به ویژه در تحقیقات گسترده و اندازه گیری های مكرر، استفاده از این روش را محدود ساخته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تكرارپذیری و اعتبار خط كش منعطف ایرانی به عنوان وسیله ای ساخت داخل و در عین حال ایمن، ساده و ارزان قیمت بود. این بررسی در دو مرحله تعیین تكرارپذیری داخل و بین آزمونگر خط كش منعطف و تعیین اعتبار آن در اندازه گیری قوس كمری انجام شد. برای تعیین تكرارپذیری داخل

شيوع رفتارهاي پرخطر و عفونت ‌هاي منتقله از راه جنسي در زنان مراجعه ‌کننده به مرکز ترک اعتياد نيلوفر کرمانشاه (89-1388)

یه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)تعداد صفحات :9زمینه: اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی، درمانی و اجتماعی قرن حاضر است. رفتارهای جنسی پرخطر و استفاده از مواد مخدر از علل مستعدکننده عفونت ‌های تناسلی می‌ باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع رفتارهای پرخطر و عفونت ‌های منتقله از راه جنسی در زنان مراجعه‌ کننده به مرکز ترک اعتیاد نیلوفر کرمانشاه در سال ‌های 89-1388 انجام شد.روش‌ ها: در این مطالعه توصیفی، 76 زن مراجعه‌ کننده به مرکز ترک اعتیاد نیلوفر کرمانشاه به ‌روش نمونه ‌گیری در دسترس شرکت کردند. برای