چابکي بازاريابي خدمات، مفهوم پردازي و توسعه مقياس

در کنار مفاهیمی مثل رقابت و چابکی از موضوعات چالشی در حوزه خدمات است که همواره مد نظر صاحبنظران می­باشد. از آن جا که حفظ و نگهداشت مشتریان به چگونگی برآورده شدن انتظارات آنان از سوی شرکت­ها بستگی دارد، سنجش دقیق و پاسخ­گویی به انتظارات مشتریان به طور چابک الزامی و کلیدی است. بر این اساس، هدف این پژوهش، تعریف نظری چابکی بازاریابی خدمات و همچنین توسعه ابزاری استاندارد جهت اندازه­گیری این متغیر می­باشد. در این راستا ابتدا با انجام دلفی فازی مثلثی، سنجه­های مناسب مشخص شد. سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل مکنون سازه چابکی بازاریابی خدمات ا

مقاله بررسي نقوش مقابر آجري دزفول

ن مقابر در اکثر مناطق ایران از گذشته تاکنون و براساس اعتقادات، باورها و شرایط اقلیمی و نوع مصالح بومآورد رواج داشته است. در منطقهی رودبند دزفول و در کنار ساحل رود دز با سازه‌ها و بقایای مقابری روبرو می‌شویم که نه فقط حاکی از قدمت و برجستگی‌های ویژه می‌باشند بلکه در هیچ جای ایران تاکنون مشابه آن دیده نشده است. ساخت و تزیین این گونه مقابر به احتمال زیاد متاثر از فنون غنی آجرکاری و کاشیکاری بومی (خوون چینی) می‌باشد. هدف این مقاله نیز در این راستا بررسی‌های اولیه و معرفی این گونه بقایا به شیوهی توصیفی و در حد مقدور می‌باشد تا راه را برای تحقیقات گستر

تاثير شدت ‌هاي مختلف تمرين هوازي کوتاه مدت بر بيان 124-miR در هيپوکمپ رت‌ هاي نر بالغ

یه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciencesتعداد صفحات :6زمینه و هدف: miR-124، میکرو RNA اختصاصی مغز است که در ناحیه هیپوکمپ شناسایی شده است. اینmicro RNA ، از طریق سرکوب برخی هدف های ژنی، سلول بنیادی را در جهت تمایز به عصب پیش می برد. هدف از این مطالعه تعیین چگونگی اثرگذاری شدت ورزش بر تغییرات بیان miR-124 بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 18 سر رت نر نژاد ویستار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به 3 گروه مساوی (2 گروه دونده و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. در گروه تمرین سبک، حیوانات با شدتی حدود 40-35 درصد حداکثر اکسیژن مص